Poranny
Autor: Konrad Białas

Przedświąteczny rynek

Dalej brakuje tematów, by nadać rytm dla rynku walutowego. Wałkowane od początku tygodnia zawirowania polityczne w Niemczech już przycichają, a ostania aktualizacja sytuacji sugeruje, że rosną szanse na powrót Wielkiej Koalicji. Zatem potencjalny powód, by wyrwać EUR/USD z marazmu, umarł zanim zdążył poważniej namieszać. USD jest generalnie słabszy na starcie środowego handlu, choć więcej mówi to o kierunku niż skali ruchy (0,1-0,2 proc. zmienności). Kłopoty USD zaczęły się jeszcze wczoraj i były sprzężone ze spadkiem rentowności obligacji skarbowych USA (po którym dziś już nie ma śladu), choć trudno znaleźć powód do porzucania dolara. Dane z rynku mieszkaniowego wypadły lepiej od prognoz. Na Wall Street S&P500 i Nasdaq zaliczyły świeże rekordy. Co więcej, rynek jest coraz bardziej optymistycznie nastawiony do ścieżki polityki Fed – po grudniowej podwyżce widzi miejsce na jeszcze jedną już przed czerwcem 2018 r. Ten rozdźwięk między fundamentami a zachowaniem USD implikuje, że mamy do czynienia z dostosowywaniem pozycji inwestorów przed długim weekendem. Jesteśmy konstruktywni wobec siły dolara w kolejnych tygodniach i jest duże prawdopodobieństwo, że na starcie nowego tygodnia rynek będzie podbierał przecenionego dolara.

 

Kalendarz jest przesycony wydarzeniami z USA, które normalnie byłyby rozłożone w okresie środa-piątek. Otrzymamy cotygodniowy raport o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, zamówienia na dobra trwałe i indeks Uniwersytetu Michigan. Dane o zamówieniach mają największą istotność z uwagi na ich wkład do wyliczeń PKB. Duża zmienność w kategorii pojazdów (m.in. wielkogabarytowe samoloty) wpłynie na odreagowanie silnego wzrostu o 2 proc. m/m we wrześniu. Ale dane z pominięciem pojazdów mają wskazać zdrowy wzrost o 0,5 proc. Wieczorem opublikowane zostaną minutki z ostatniego posiedzenia FOMC, choć nikt nie oczekuje niespodzianek. Wiemy, że członkowie Fed oceniają ożywienie jako solidne, są zaniepokojeni siłą inflacji, choć spodziewają się jej stabilizacji blisko celu 2 proc. w średnim terminie.  Wątpliwe też, aby dokument zawierał jednoznaczne wskazówki, że grudniowa podwyżka stóp procentowych jest przesądzona (nawet jeśli rynek jest tego pewny).

Z innych wydarzeń Kanclerz Skarbu będzie prezentował budżet przed brytyjskim parlamentem. Zwiększenie tegorocznego deficytu jest mało prawdopodobne, ale np. rewizja w dół prognoz, na których będzie się opierać budżet w kolejnych latach, może mieć negatywny wydźwięk. Ponieważ jednak rząd brytyjski ma inne problemy na głowie (Brexit, dymisje ministrów), można założyć, że Kanclerz nie będzie szarżował z budżetem i większość z celów fiskalnych nie powinna być zmieniona.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/