Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Prawie u celu

Środa była bardzo dobrym dniem dla euro. Pozytywne odczyty indeksów PMI i Draghi, który przed Jackson Hole nie studził oczekiwań na możliwość ogłoszenia końca ery ilościowego luzowania nie wystarczyły jednak by eurodolar wyrwał się z dominującego przedziału wahań 1,2680-1,2840. Warto zauważyć natomiast, że popyt na euro okazał się na tyle silny by EUR/GBP wyszedł ponad 0,82. Jednocześnie GBP/USD zepchnięty został pod 1,28 - otwarta została droga w kierunku 1,26. Spodziewamy się słabości funta pod wpływem mniej agresywnego od rynkowej wyceny zacieśniania przez Bank Anglii. Będzie on wynikał ze słabnięcia popytu konsumpcyjnego za sprawą tendencji po stronie realnych wynagrodzeń. Swoją cegiełkę powinny dołożyć też słabość gabinetu May oraz niepewność towarzysząca procesowi Brexitu. Koniec wakacji i tym samym koniec politycznej flauty na Starym Kontynencie będzie sprzyjał nasileniu oddziaływania tych tendencji. Już przed południem (10:30) poznamy natomiast odczyt PKB za drugi kwartał. Oczekiwana jest dynamika na poziomie 1,7 proc. rok do roku i 0,3 kwartał do kwartału. W obu przypadkach są to wartości niezmienione względem poprzedniego kwartału.

EUR/PLN kontynuuje swój dryf wyżej i dotarł do kluczowej strefy 4,29 – 4,30. Głównym zagrożeniem pozostają ryzyka związane z reformą sądownictwa połączone z pozycjonowaniem wybitnie sprzyjającym silnej zwyżce w przypadku pojawienia się impulsu do wyprzedaży złotego. Wspomniana strefa jest jednak w ostatnim czasie respektowana i choć oczekujemy wyjścia ponad 4,30 to dziś bardziej prawdopodobne jest cofnięcie się kursu w kierunku 4,27. W przestrzeni G-10 powinna dominować atmosfera wyczekiwania na jutrzejsze wystąpienia najważniejszych bankierów centralnych. Pogłębieniem ostatnich spadków zagrożony jest przede wszystkim nowozelandzki dolar. NZD/USD będzie naszym zdaniem zmierzał w kierunku 0,7125. Bardzo dużą przestrzeń do osłabienia ma również dolar australijski (zwłaszcza w przypadku wiszącej w powietrzu korekty na rynkach metali przemysłowych) oraz wspomniany już funt.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/