Poranny
Autor: Konrad Białas

Polityka na pierwszym planie

Euro jest słabsze na starcie tygodnia i wini się za to wydarzenia w Katalonii. Referendum niepodległościowe, nieuznawane przez rząd w Madrycie, odbywało się przy asyście hiszpańskiej policji, która blokowała dostęp do lokali wyborczych i konfiskowała urny. mimo to ponad 40 proc. uprawnionych oddało głos i w 90 proc. był on za niepodległością. Wyniki referendum zostały jednak przyćmione przez doniesienia o brutalności policji w starciach z Katalończykami. Będzie to temat numer jeden dla europejskiej prasy i zdominuje rozmowy w trakcie poniedziałkowego handlu. Presja na hiszpańskich aktywach (Ibex, obligacje) zdaje się oczywista. Euro też cierpi, choć w szerszym ujęciu wydarzenia w Katalonii niewiele zmieniają. Wciąż jest mało prawdopodobne, aby Katalonia wystąpiła z Hiszpanii, więc teraz byłoby niedorzeczne wyceniać w EUR ryzyko rozpadu unii walutowej. Mimo to złe wieści, to złe wieści, a przy wyciszeniu tematu redukcji QE przez ECB (przynajmniej do posiedzenia banku pod koniec miesiąca) i ożywieniu pozytywnego nastawienia wobec USD, EUR/USD ma powody, by schodzić niżej.

A USD ma się dobrze na starcie nowego miesiąca. Wrzesień był okresem przebudzenia po stronie USD i rentowności obligacji skarbowych przy akompaniamencie wzrostu oczekiwań na kontynuację zacieśniania Fed. W piątek do zestawu pozytywnych czynników dołączyły spekulacje odnośnie przyszłego przewodnictwa w Fed. Prezydent Trump poinformował, że odbył cztery spotkania w tej kwestii i podejmie decyzję w ciągu 2-3 tygodni. Według Politico kandydatami są: prezes Janet Yellen, wiceprezes Jerome Powell, szef rady gospodarczej prezydenta Gary Cohn i Kevin Warsh. Nie rozpisując się za bardzo w temacie, z całej czwórki Janet Yellen jest uznawana za najbardziej gołębią. Ta sama Janet Yellen, która kilkanaście dni temu przejawiała dużą determinację dla jeszcze jednej podwyżki w tym roku i trzech kolejnych w 2018 r. Jeśli dodamy do tego, że rotacja głosujących członków FOMC w przyszłym roku jest w stronę bardziej jastrzębiej grupy, otrzymujemy warunki, które ułatwiają dalsze wzrosty rentowności obligacji w USA, a za nimi podtrzymują wzrosty USD. Warunki są, potrzebny jest jeszcze impuls. W tym tygodniu mamy odczyty ISM (dziś z przemysłu, w środę w usług) oraz raport z rynku pracy (piątek). Wpływ huraganów na gospodarkę dla nikogo nie będzie tajemnicą, więc słabsze odczyty mogą być ignorowane. Za to oznaki siły powinny być dobrym katalizatorem dla USD.

W tle dyskusji o wydarzeniach w Katalonii mamy całą serię odczytów PMI. Dane z Eurolandu są tylko rewizją, więc odczyty te raczej niewiele zmienią w sytuacji EUR. W Wielkiej Brytanii PMI w sierpniu skoczył do niemal 56,9 pkt. – drugiego najwyższego poziomu od 2014 r. We wrześniu spodziewane jest cofnięcie, choć wciąż ponad 56 pkt. Niższy wynik będzie rozczarowaniem, który może podsycać korektę siły GBP. Po południu od ISM oczekuje się utrzymania wysokiego poziomu, gdyż regionalne wskaźniki sugerowały podtrzymany optymizm w regionach niedotkniętych wpływem huraganów.

W Polsce PMI dla przemysłu zaskoczył wzrostem do 53,7 z 52,5 w sierpniu. Dobry wynik tylko na moment dał umocnienie złotego, ale obecnie złoty podlega większemu wpływowi czynników zewnętrznych, głównie presji na aktywa rynków wschodzących ze strony wzrostu rentowności obligacji USA i umocnienia USD. Widzimy pole do większego osłabienia złotego w krótkim terminie.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/