Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Ostatni element układanki

EUR/USD na azjatyckiej części sesji zaliczył świeże 9-letnie minimum na 1,1845, gdyż niespokojny klimat inwestycyjny przyciąga popyt na dolara, a problemy unii walutowej szkodzą euro. W tym drugim przypadku dziś prawdopodobnie otrzymamy ostatni argument za rozpoczęciem przez ECB programu skupu obligacji skarbowych. Wstępny szacunek inflacji HICP z Eurolandu (11:00) powinien pierwszy raz od 2009 r. pokazując ujemną dynamikę. Rosnące ryzyko deflacji powinno przekonać Radę Prezesów ECB do zapowiedzenia już 22 stycznia programu QE. Konsensus zakłada spadek cen o 0,1 proc. r/r, ale cząstkowe wskazania dla Niemiec (0,1 proc. przy prog. 0,2 proc.) oraz Hiszpanii (-1,1 proc. vs. -0,7 proc.) pozwalają oczekiwać nawet niższego odczytu. Można przyjąć, że odczyt -0,1 proc. jest już w cenach i nie pociągnie EUR/USD niżej, jednakże w przypadku niższego wyniku możemy obserwować nowe minima na parze.

Z USA o 14:15 mamy raport ADP za grudzień będący przybliżeniem dla rządowego raportu z rynku pracy publikowanego w piątek. Dla ADP oczekuje się odczytu na poziomie 225 tys. wobec 208 tys. w listopadzie, choć po silnym niedoszacowaniu miesiąc temu (przy NFP 321 tys.), wiarygodność (a w konsekwencji wpływ na dolara) jest osłabiony. Wieczorem (20:00) poznamy zapiski z grudniowego posiedzenia FOMC, gdzie uwaga skupi się na interpretacji, co członkowie FOMC mają na myśli pod pojęciem „cierpliwości” w rozpoczęciu procesu normalizacji polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich dniach oczekiwania rynkowe w odniesieniu do tempa podwyżek stóp procentowych oraz poziomy indeksów giełdowych znalazły się poniżej poziomów sprzed grudniowego posiedzenia FOMC, wzrosły szanse na pozytywną reakcję USD pod jastrzębie elementy komunikatu.

Z innych publikacji o 11:00 poznamy stopę bezrobocia ze strefy euro za listopad (prog. 11,5 proc.), o 14:30 listopadowy bilans handlu zagranicznego z USA (-41,8 mld USD), a o 16:00 Ivey PMI z Kanady za grudzień, gdzie spadek do 53 z 56,9 nie oferuje zbyt wielu nadziei na wsparcie CAD, który ponownie znalazł się pod presją taniejącej ropy naftowej. Spadek WTI dziś rano do nowego minimum od 2009 r. (47,1 USD/b) uderza po wartości walut surowcowych z największym naciskiem na dolara kanadyjskiego i koronę norweską. Jednak dalsza kontynuacja spadków rozsiewa pesymizm na szerszy rynek, gdyż w dłuższym horyzoncie przyniesie m.in. spadek wydatków inwestycyjnych spółek naftowych, ale i budowlanych (zaangażowanych w projekty budowlane platform wydobywczych).

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/