Poranny
Autor: Konrad Białas

Niebezpieczna gra

Premier Theresa May wraca dziś do parlamentu, gdzie ma zaprezentować nowy plan (lub plan B) warunków rozstania z UE. W weekend wyszło na jaw, że międzypartyjne poszukiwanie konsensusu nie przyniosło rezultatów. Udobruchanie Partii Pracy dążeniem do utrzymania unii celnej nie było warte większego rozsierdzenia twardych brexitowców z Partii Konserwatywnej. May wybrała drogę odzyskania poparcia mini-koalicjantów z północnoirlandzkiej partii DUP oraz toryskich probrexitowców z ERG, a chce to osiągnąć poprzez utrzymanie dotychczasowego projektu porozumienia, ale przy renegocjacji z Brukselą szczegółów backstopu, czyli planu awaryjnego dotyczącego granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Wydaje się, że przez tydzień nic się nie ruszyło w sprawie wypracowania uporządkowanego brexitu. May decyduje się na niebezpieczną grę wywierania presji na UE. Niebezpieczną, gdyż stanowisko Brukseli jest jasne – żadnych zmian w negocjowanym 18 miesięcy dokumencie. Być może jednak May liczy na zmiękczenie prominentnych liderów - kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła w sobotę, że zamierza pracować „do ostatniego dnia” nad uporządkowanym brexitem, który jest dla UE historycznym testem zdolności radzenia sobie z kryzysami.  

Co to wszystko oznacza dla funta? W krótkim terminie na pewno więcej pytań niż odpowiedzi. Obrady parlamentu brytyjskiego to oczywista szansa na więcej politycznych komentarzy i zwrotów akcji, czy to za sprawą debaty w Izbie Gmin, przecieków, czy zgłaszanych poprawek. Ogólnie jednak na powierzchnie przebija się dążenie każdej ze stron (rząd, opozycja, UE) od uniknięcia nieuzgodnionego rozwodu z Unią. Albo dojdzie do porozumienia, albo będzie potrzeba na niego więcej czasu, albo staniemy przed scenariuszem powtórzonego referendum. Prawdopodobieństwo chaotycznego brexitu jest coraz mniejsze. Jest możliwe, że na dniach taka groźba zostanie formalnie zablokowana, gdyż w parlamencie jest już przygotowywana poprawka, według której przy braku szans na porozumienie rząd będzie zmuszony prosić UE o odroczenie terminu brexitu. W rezultacie fundamentalna wartość GBP powinna być większa. Na ten moment istnieją jednak dwa zastrzeżenia. Zeszłotygodniowy rajd funta opierał się o bardziej optymistyczne oczekiwania dotyczące międzypartyjnego szukania konsensusu, więc fiasko będzie podsycać chęć realizacji zysków. Po drugie, do wymazywania niedowartościowania inwestorzy podchodzą z większą rezerwą, kiedy w grę wchodzą nieobliczalne ryzyka polityczne. Może panować szeroki konsensus w opiniach, że 2019 r. będzie lepszy dla funta, ale jednocześnie to wcale nie oznacza, że każdy z optymistów jest gotowy już teraz stawiać na to swoje pieniądze.  

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/