Poranny
Autor: Konrad Białas

Niebezpieczna gra

Od startu sesji azjatyckiej rynki żyją doniesieniami o kolejnym teście balistycznym Korei Północnej. Tym razem wystrzelony pocisk przeleciał nad północną częścią japońskiej wyspy Hokkaido i wylądował w morzu 1180 km na wschód od wyspy. Był to jak na razie najbardziej prowokacyjny akt ze strony Korei Północnej, co nie uszło uwadze rynków finansowych. W odwrocie znalazły się ryzykowne aktywa (Nikkei, AUD, NZD), a popyt premiował bezpieczne CHF, JPY i złoto. USD/JPY spadł 100 pipsów do 108,30, najniżej od 4 miesięcy, choć informacja, że rakieta nie uderzyła w Japonię, pozwoliła na odreagowanie do 108,80.

Jeśli pocisk faktycznie uderzyłby w terytorium Japonii (a pierwsze doniesienia prasowe dopuszczały taki scenariusz), znaleźlibyśmy się w zupełnie innej rzeczywistości, o której osobiście wolałbym się tutaj nie rozpisywać. Korea Północna zaczyna prowadzić niebezpieczną grę, choć trzymam się zdania ekspertów geopolitycznych, że żadnej ze stron konfliktu (Korea Północna, Chiny, Japonia, USA) nie zależy na wojnie. Inwestorzy mają tego świadomość, co też tłumaczy dość szybkie częściowe odreagowanie wstępnego szoku. Choć Japonia i USA ostrzegają przed zwiększeniem presji i sankcji na Koreę Północną, nie zamierzają zrobić nic ponad to. Premier Japonii Shinzo Abe ograniczył się do stwierdzenia, że test rakietowy Korei był „bezprecedensowym, groźnym i poważnym” zagrożeniem. W ciągu dnia rynki będą czekać na odpowiedź USA (i tweety prezydenta Trumpa), ale jeśli wydźwięk nie będzie odbiegał od sygnałów z Tokio, trudno oczekiwać pogłębienia awersji do ryzyka.

Kalendarz makro nie będzie przeszkadzał w śledzeniu informacji związanych z Koreą Północną. Rewizja PKB z Francji była zgodna z oczekiwaniami (0,5 proc. k/k), natomiast popołudniowe odczyty PPI z Kanady i indeksu cen domów z USA powinny przejść bez echa. Indeks nastrojów konsumentów może wzbudzić zainteresowanie tylko jeśli zaskoczy wzrostem, choć może to być trudne z pułapu drugiego najwyższego odczytu o ponad 15 lat.

Ograniczony spadek USD/JPY pokazuje, że rynek wciąż szuka tutaj okazji do kupna na dołkach, choć poranne złamanie 1,20 przez EUR/USD przynosi świeżą presję na crossy dolarowe. Euro wciąż cieszy się dużą popularnością i lepiej mu nie stawać na drodze przynajmniej do 7 września i posiedzenia ECB (możliwy komentarz o sile waluty). Stabilność EUR/PLN przy 4,25 jest pośrednim dowodem na to, że informacje z Korei Północnej nie niosą daleko idących konsekwencji.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/