Poranny
Autor: Konrad Białas

Na razie wystarczy

Jak pisałem wczoraj, rozczarowanie porażka Trumpa w Kongresie może osłabić dolara w krótkim terminie, ale nie jest w stanie całkowicie go pogrążyć. Gospodarka USA jest na ścieżce ożywienia bez wsparcia w postaci niższych podatków i inwestycji infrastrukturalnych, więc trudności administracji z forsowaniem ambitnych planów umniejszają tylko nadzieje na coś więcej. Nie można też zapominać, że Fed jest w cyklu podwyżek stóp procentowych, nawet jeśli ich obecne tempo jest już w cenach. Jakkolwiek jest to za mało, by obudzić świeży rajd dolara, tak wystarczy, by hamować szeroką wyprzedaż. Na dniach rynek powinien znaleźć punkt równowagi dla oczekiwań wobec polityki fiskalnej USA, ale z tego pułapu pozytywne niespodzianki staną się bardziej prawdopodobne.

EUR/USD zatrzymał wzrosty tuż nad 1,09, na krótko wychodząc ponad szczyty z grudnia, kiedy zawrócił stąd po decyzji ECB o wydłużeniu programu QE. Rynek walutowy lubuje się w rozpamiętywaniu historii, ale postrzeganie polityki ECB jest dziś zupełnie inne niż w grudniu. Spekulacje o wygaszaniu skupu aktywów, a nawet szybkim przejściu do podwyżek stóp procentowych, wspierają euro. Wczoraj Sabine Lautenschlaeger stwierdziła, że należy się przygotować na zmianę polityki ECB. Z drugiej strony jej kolega z Bundesbanku Jens Weidmann powiedział, że wprawdzie chciałby mniej ekspansywnej polityki, ale widzi ryzyko, że QE potrwa dłużej niż jest to konieczne. Wreszcie Peter Praet przestrzegł przed wyciąganiem pochopnych wniosków ze wzrostów inflacji napędzanych przez czynniki przejściowe. Wielogłos z ECB pokazuje, że decyzja o odejściu od ultra-luźnej polityki nie przyjdzie z łatwością. To może hamować zapędy do kupowania EUR.

Złoty jest mocniejszy pomimo generalnie negatywnego sentymentu na rynkach rozwiniętych. To sugeruje, że inne czynniki mogą wchodzić w grę, a słabość USD i zbliżający się koniec kwartału przemawiają za domykaniem (nietrafionych) długich pozycji spekulacyjnych w USD/PLN. Technicznie EUR/PLN otworzył się na spadki z następnym przystankiem na 4,23, ale biorąc pod uwagę odbijanie dolara w nocy, także i na złotym możemy mieć zawrotkę w kierunku 4,27

Dane w kalendarzu we wtorek są drugorzędne. Sprzedaż detaliczna ze Szwecji była zbliżona do oczekiwań, utrzymując SEK w miejscu. Na rynku nie ma wątpliwości, że Narodowy Bank Węgier utrzyma główną stopę procentową na 0,9 proc. Z USA najważniejszy będzie indeks nastrojów konsumentów, gdzie spodziewane jest lekkie schłodzenie powyborczej euforii. Po południu mamy serię wystąpień bankierów centralnych z najważniejszymi Yellen z Fed i Poloza z Banku Kanady.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/