Poranny
Autor: Konrad Białas

Moc jest silna w dolarze

Jeśli ktoś myślał, że Fed wykorzysta okazje i w majowym komunikacie zabrzmi nieco gołębio w związku z kilkoma słabszymi raportami makro z gospodarki, to wczoraj się rozczarował. Generalny przekaz był taki, że Fed stara się nie przywiązywać nadmiernej uwagi dla jednorazowych danych i patrzy na gospodarkę w szerszym ujęciu. Spowolnienie tempa PKB w pierwszym kwartale uznano za przejściowe. Marcowy słaby wynik zatrudnienia (98 tys.) rozwodniono, przenosząc uwagę na „średni wzrost miejsc pracy w ostatnich miesiącach”, a ten był solidny (178 tys. w całym pierwszym kwartale). Inflacja w opinii Fed pozostaje blisko celu 2 proc. Poza tym niemal nie było zmian w języku komunikatu w porównaniu z marcowym, zatem Fed pozostaje na nakreślonej wówczas ścieżce dwóch podwyżek do końca roku. Nie zmieniamy naszego zdania, że kolejna podwyżka wystąpi w czerwcu (a po niej następna we wrześniu). Rynek stopy procentowej jest do tego coraz bardziej przekonany, gdyż wycena czerwcowej podwyżki skoczyła z 62 proc. do 98 proc. Jednak dolar przyjął informacje z umiarkowanym optymizmem. Bierze się to z tego, że inwestorzy na rynku walutowym są ostatnio bardziej ostrożni niż w przeszłości i wiedzą, że kolejne 6 tygodni do czerwcowego posiedzenia FOMC mogą przynieść wiele zwrotów akcji, które mogą odwieść Fed od decyzji. Najbliższym testem jest piątkowym raport z rynku pracy i w szczególności brak przyspieszenia dynamiki płac byłby szkodliwy dla USD. Do tego czasu dolar może dryfować w niepewności.

EUR/USD mniej więcej trzyma się 1,09, dziś rano poniżej dzięki FOMC. Z perspektywy EUR jesteśmy cztery dni od rozstrzygnięcia, kto będzie nowym prezydentem Francji i wczorajsza debata kandydatów dołożyła kamyczka na korzyść Macrona. Le Pen miała ostatnią szansę, by odmienić losy pojedynku w drugiej turze, ale najwyraźniej jej nie wykorzystała. Według sondaży przeprowadzonych po transmisji 66 proc. widzów uważa, że Macron był bardziej przekonujący niż Le Pen, co wzmacnia jego szanse na wygraną w drugiej turze w niedzielę. Dla EUR będzie to umiarkowany impuls do wzrostów na początku przyszłego tygodnia, a na razie jest to czynnik hamujący sprzedaż EUR/USD.

AUD od wczoraj jest najsłabszą walutą w G10 z AUD/USD nurkującym pod 0,74. Z jednej strony jastrzębi Fed podsyca wyprzedaż walut względem USD, a silne spadki cen miedzi i rudy żelaza w Chinach w środę dopełniły dzieła zniszczenia. Pozycjonowanie ma też swój udział, gdyż poprawa apetytu na ryzyko w zeszłym tygodniu podtrzymywała kupno walut ryzykownych, a teraz masowa ucieczka z długich pozycji tylko napędza spadki. Dziś na rynku metali przemysłowych nastroje nie poprawiają się, więc AUD może mieć trudności, żeby złapać oddech.

Kalendarz na czwartek jest bogaty, startując z finalnymi szacunkami PMI dla usług z Eurolandu. PMI z Wielkiej Brytanii może być istotniejszy i pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy zaskakujący wzrost wskaźnika w przemyśle we wtorek zostanie potwierdzony w sektorze bardziej znaczącym dla gospodarki? Po decyzji Norges Banku rynek i my zakładamy utrzymanie stopy depozytowej na 0,50 proc. Nie spodziewamy się zmian w komunikacie od ostatniego posiedzenia – ścieżka polityki monetarnej nie wyklucza obniżek, mimo że dane z gospodarki są dobre. Jeśli ma dojść do zaskoczenia, to w pozytywną dla NOK stronę. Po południu otrzymamy drugorzędne dane z USA: bilans handlowy i zamówienia fabryczne. Kanada także przedstawia dane z handlu i wrażliwość CAD będzie większa na rozczarowanie.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/