Poranny
Autor: Konrad Białas

Miłości wystarcza tylko dla jednej

EUR/USD z łatwością złamał 1,2090, a później nie oglądał się za siebie. Obstawianie większej jastrzębiości EBC ma być motywem przewodnim 2018 r., a rynek zdaje się mieć mniej długich pozycji w EUR, niż być chciał. Najłatwiejsza droga jest poprzez dolara i nie przeszkodziły w tym nawet pozytywne zaskoczenia w danych z USA. Silna sprzedaż detaliczna pokazał silny trend na koniec IV kw., a wyższy do prognoz odczyt inflacji bazowej na 0,3 proc. m/m otwiera drogę do większej stanowczości Fed na polu normalizacji. Jednak przy wycenie marcowej podwyżki stóp procentowych na 88 proc., trudno obronić dolara tłumaczeniem, że z danych dostał coś „ekstra”. Tymczasem w przypadku pozostałych walut G10 albo zaplecze jest solidniejsze, albo zbyt zagmatwane, by ponosić ryzyko. Pozytywny sentyment na rynkach akcji wspiera waluty ryzykowne (AUD, CAD, NZD, NOK). GBP miewa wyskoki na informacjach dotyczących Brexitu – w piątek funt zyskiwał po wieściach, że Hiszpania i Holandia chcą tzw. „miękkiego Brexitu” (później informacja została zdementowana). JPY zaliczył rajd w ubiegłym tygodniu na fali spekulacji o możliwy zwrot w polityce Banku Japonii. Zostaje niepłynny SEK i CHF. Podsumowując, sprzedaż USD jest najwygodniejszą formą kupna EUR.

Teraz rajdowi EUR może zaszkodzić... rajd EUR. Zbyt silna aprecjacja unijnej waluty będzie wpływać na opóźnienie procesu normalizacji polityki pieniężnej EBC, na którą inwestorzy tak liczą, kupując EUR. Tak samo, jak członkowie EBC stosują werbalne formy zacieśniania polityki (sugestie szybsze zakończenia QE), z łatwością mogą przejść do werbalne gołębiości, by ostudzić rynek FX. Tutaj leży ryzyko korekty, ale najbliższe wystąpienie członka Rady Prezesów jest dopiero w środę (Nowotny), a do konferencji prasowej prezesa Draghiego pozostały całe dwa tygodnie. To mnóstwo czasu, by nie przeszkadzać w ciągnięciu EUR/USD w górę.

Obchody Dnia Martina Luthera Kinga w USA oznaczają, że po porannych przetasowaniach na rynku europejskim z każdą godziną aktywność na FX będzie maleć. Kalendarz makro świeci pustkami, więc próżno szukać tutaj impulsów. Dziś dostaniemy jedynie rewizję inflacji CPI z Polski, gdzie powinniśmy otrzymać potwierdzenie wygaszania korzystnego efektu bazy na cenach żywności. Dane nie powinny nadawać świeżego kierunku dla złotego i zakładamy konsolidację EUR/PLN 4,16-4,19.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/