Poranny
Autor: Konrad Białas

Kto jest członkiem klubu?

Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA podchodzą pod 2,21 proc. i jest to czynnik podtrzymujący optymizm względem USD. Przed weekendem pozycji dolara nie zburzyły rozczarowujące dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej z USA, gdyż wpływ huraganów zaburza wyniki i inwestorzy nie zamierzają tracić czasu na szukanie podstawowego trendu. Co gospodarka straci w III kw., zostanie odbudowane w późniejszym okresie, więc ciężko z tej sytuacji wyciągać kasandryczne wizje. Odbicie sierpniowej inflacji podsyca nadzieję na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych przed końcem roku i rynek oczekuje, że Fed w środę nie będzie widział przyszłości inaczej. To powinno pomóc podtrzymać siłę USD przynajmniej do publikacji komunikatu, a dalej będą się liczyć niuanse. Gołębie w FOMC mają podstawy, by wyrazić sceptycyzm względem dalszego zacieśniania monetarnego. Z drugiej strony ostatnie zaskakujące decyzje/komunikaty Banku Kanady i Banku Anglii uczą nas, że główne banki centralne za wszelką cenę chcą uciec od ultra-łagodnej polityki. Jeśli tak, to Fed także powinien być w Klubie Zacieśniających Politykę (obiecuję popracować jeszcze nad nazwą) i środowy komunikat nie powinien być rozczarowaniem dla dolara.

Apetyt na ryzyko ma się dobrze, co oznacza, że złoto, obligacje i inne „bezpieczne przystanie” są w odwrocie. USD/JPY wybija się na nowe 7-tygodniowe szczyty. Sugestie, że premier Japonii Abe planuje przyspieszone wybory póki co jeszcze niewiele znaczy, ale jeśli wygra, oznacza to więcej Abenomiki i słabszego jena. EUR/USD utknął w trendzie bocznym i prawdopodobnie nawet FOMC niewiele zmieni, kiedy nadziej na wygaszanie QE przez ECB stanowią solidną przeciwwagę. GBP jest mega-zwycięzcą zeszłego tygodnia, gdyż na rynku rosną oczekiwania na podwyżkę BoE w listopadzie zainicjowane przez komunikat po posiedzeniu banku w ostatni czwartek. W piątek nawet największy gołąb z BoE Vlieghe przyznał, że podwyżka w najbliższych miesiącach jest konieczna. Wieczorem przemawiać będzie prezes BoE Carney i byłoby ogromnym zaskoczeniem, gdyby chciał stonować rynkową euforię.

Na rynku złotego zapanował spokój. W zeszłym tygodniu EUR/PLN zatrzymał wzrosty przed 4,29 i od tego czasu handel jakby zamarł w oczekiwaniu na świeże impulsy. Seria danych z polskiej gospodarki w tym tygodniu (dziś – rynek pracy) ma nikłe szanse zostać zauważona. Większe ryzyko leży w decyzji FOMC, gdyż pozytywny impuls dla dolara będzie dręczył krótkie pozycje w USD/PLN budowane przez wiele poprzednich miesięcy.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/