Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Kto i jak bardzo obawia się deflacji?

Decyzja Banku Japonii nie przyniosła niespodzianek, co w pewnym stopniu rozczarowało rynek (cofnięcie USD/JPY, korekta Nikkei), gdyż plotkowano, że BoJ podobnie jak Narodowy Bank Szwajcarii i Narodowy Bank Danii „przygotuje się” pod jutrzejsze postanowienia ECB. Jednak program skupu aktywów pozostał bez zmian; wydłużono tylko program pożyczkowy dla przedsiębiorstw o rok. Bank optymistycznie wyrażał się o wzroście gospodarczym, podnosząc prognozy wzrostu na rok fiskalny 2015/16, jednocześnie jednak obniżył prognozy inflacji do 1 proc. z 1,7 proc. Jakkolwiek perspektywy wzrostu sugerują optymizm w stosunku do gospodarki, tak porażka w osiągnięciu celu inflacyjnego (2 proc.) w 2015 r. zwiększa szanse na kolejny krok na polu luzowania monetarnego.

Obawy o deflację stanowiły cios dla kiwi po tym, jak dane o CPI za IV kw. wskazały na spadek cen o 0,2 proc. k/k (prog. 0 proc.). Ponieważ podwyżki stóp procentowych przez RBNZ wydają się teraz mniej prawdopodobne, odejmowanie z wyceny NZD jastrzębiego nastawienia banku centralnego podtrzyma presję spadkową na NZD/USD. Dane o inflacji implikują również słaby wynik dla Australii (publikacja 28 stycznia), stanowiąc argument hamujący wzrostu AUD/USD.

Z Banku Anglii otrzymamy dziś protokół z ostatniego posiedzenia (10:30), gdzie możliwe są wzmianki o debacie trendów deflacyjnych w gospodarce. Zmiana stosunku głosów za podwyżką prawdopodobnie nie uległa zmianie (2-7), choć niewykluczone są delikatne zmiany stanowisk zwolenników utrzymania status quo. Szczególnie że ryzyka dla inflacji nie są rozłożone wyłącznie na rzecz niższych odczytów, o czym mogą świadczyć publikowane równocześnie z protokołem dane z rynku pracy za listopad. Tam uwagę przykuje dynamika wynagrodzeń (prog. 1,7 proc. r/r, poprz. 1,4 proc.). Stopa bezrobocia ma spaść do 5,9 proc. (poprz. 6 proc). Z uwagi że rynek dość daleko w przyszłość wyrzucił wycenę pierwszej podwyżki BoE (II kw. 2016), a dane mają potencjał do pozytywnego zaskoczenia, dziś GBP może zyskiwać do EUR i USD.

Nie oczekujemy, aby Bank Kanady dokonał zmian w poziomie stóp procentowych (16:00), a w centrum uwagi będzie ocena przez bank wpływu spadków cen ropy naftowej na perspektywy gospodarcze. Od ostatniego posiedzenia ceny ropy spadły o 30 proc., a USD/CAD wzrósł o ponad 5 proc., co stwarza podstawy do oczekiwań rewizji w dół prognoz wzrostu i inflacji. Ostatni rajd USD/CAD dyskontował złagodzenie stanowiska BoC, więc mniej gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu (17:15) może wywołać cofnięcie, ale przy wciąż obecnej presji na spadek cen ropy naftowej, korekty na USD/CAD dalej pozostają okazją do dodawania długich pozycji.

Z innych pozycji w kalendarium mamy pozwolenia na budowę i rozpoczęte budowy domów w USA za grudzień, które powinny potwierdzać kontynuację ożywienia na rynku budowlanym, ale dziś bez efektu na USD. Z Polski GUS poda grudniowe szacunki produkcji przemysłowej i inflacji PPI. Niezależnie od odczytu PLN pozostaje pod presją wciąż niewystarczająco wspierających nastrojów globalnych względem rynków wschodzących.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/