Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Katharsis rynku dolara

Nikkei 225 vs USD/JPY - korelacja pozostaje silna Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Spadek PKB Japonii w trzecim kwartale o annualizowane 1,6 proc. k/k był daleki od oczekiwanego wzrostu o 2,2 proc. i jest kontynuacją tąpnięcia o 7,3 proc. w drugim kwartale. Dane wskazują, że wprowadzona w kwietniu podwyżka podatku VAT z 5 proc. do 8 proc. ma silniejszy negatywny wpływ na gospodarkę i dobitniej argumentuje odroczenie drugiej rundy podwyżek (do 10 proc.) pierwotnie planowanej na październik 2015 r. A ponieważ podwyżka VAT była jedną z obietnic wyborczych partii premiera Abe, stąd konieczność rozpisania nowych wyborów. Na jutro zapowiedziano konferencję prasową Abe, gdzie prawdopodobnie otrzymamy potwierdzenie odroczenia podwyżki i termin nowych wyborów. To powinno pomóc tokijskiej giełdzie i osłabiać jena, kiedy rynek już otrząśnie się z dyskontowania fatalnych danych o PKB. Dziś zagraniczni inwestorzy pozbywają się japońskich akcji i redukują pozycje zabezpieczające przed wzrostami USD/JPY.

Rano USD/JPY cofnął się do 115,50 z 117 osiągniętych we wstępnej reakcji na dane. Ale dolar jeszcze w piątek był ogólnie słabszy do pozostałych walut G10. Katalizatorem dla sprzedaży stał się spadek oczekiwań inflacyjnych mierzonych przez Uniwersytet Michigan do 2,6 proc. z 2,8 proc., co może rzutować na przyszłe decyzje FOMC. Jednakże nie można oprzeć się wrażeniu, że dane zostały wykorzystane jako pretekst do głębszej realizacji zysków z pozycji dolarowych. Bez wątpienia brak nowej fali rajdu dolara mógł prowadzić do frustracji części inwestorów. Na pewno nie mamy do czynienia z pogorszeniem sentymentu na rynku, gdyż wśród najsilniej zyskujących walut były AUD i NZD, a w segmencie EM – ZAR.

W poniedziałkowym kalendarium z USA mamy produkcję przemysłową za październik i listopadowy odczyt indeksu NY Empire State. Po silnym wzroście we wrześniu o 1 proc. m/m oczekuje się przyhamowania dynamiki produkcji do 0,2 proc. Możliwe jednak, że ważniejszy będzie rzut oka na przyszłą koniunkturę i to indeks Empire State będzie grał pierwsze skrzypce. Ostatnio wskaźnik nieoczekiwanie tąpnął do 6,2 z 27,5 i teraz oczekuje się odbicia do 12. Naszym zdaniem po ostatnim „oczyszczeniu” rynku dolara powinno być łatwiej o powrót do wyraźniejszej aprecjacji.

Ze strefy euro poznamy dane o bilansie handlowym za wrzesień, które powinny być zignorowane. Przemówienia Petera Praeta z ECB na temat TLTRO oraz prezesa Draghiego (kwartalne przesłuchanie w Parlamencie Europejskim) powinny przyciągnąć więcej uwagi, gdyż mogą podsycać spekulacje odnośnie wprowadzenia nowych narzędzie ekspansji monetarnej już na grudniowym posiedzeniu.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/