Poranny
Autor: Konrad Białas

Jeśli nie Francja, to na co patrzeć teraz?

Poza domykaniem (teraz) bezużytecznych pozycji zabezpieczających przed ryzykiem powyborczego szoku, reszta poniedziałkowego handlu na rynkach europejskich przebiegła bez większych emocji. Indeksy akcji pozostały wysoko, ale pierwsza „euforia” nie powinna mieć dalszej kontynuacji, gdyż wynik pierwszej tury francuskich wyborów mimo wszystko jest bliski generalnym oczekiwaniom inwestorów. Przewaga Macrona nad Le Pen w sondażach przed drugą turą wynosi ok. 60:40, co w tym momencie daje uczestnikom rynku przekonanie, że najgorsze (z ich punktu widzenia) nie nastąpi. Na rynku długu rentowności rosły, bo inwestorzy pozbywali się kupionych na wszelki wypadek obligacji. Różnica w rentownościach między 10-letnimi obligacjami skarbowymi Francji i Niemiec spadła wczoraj o 18 pb i jest na poziomach ze stycznia, co oznacza wyraźny spadek wyceny ryzyka. Na rynku walutowym jednomiesięczna zmienność implikowana EUR/USD (miara strachu rynku przed gwałtownym skokiem kursu) wymazała cały silny wzrost sprzed dwóch tygodni, kiedy swoim zasięgiem (1 miesiąc) „zagarniała” druga turę wyborów. Zatem rynek nie widzi podstaw, by obawiać się wyników po 7 maja, widząc Macrona już jedną nogą w gabinecie prezydenta Francji. Nawet wczorajsze zapowiedzi Le Pen, że rezygnuje z przewodnictwa we Froncie Narodowym, by zaskarbić sobie więcej eurosceptycznych wyborców Melenchona i Fillona nie robi na nikim wrażenia (EUR/USD nie zareagował). A jeśli tak, to wydarzenie jest już niemal w całości zdyskontowane i rynek może szukać nowego tematu.

EUR/USD niewiele sobie poczynił po kolejnym solidnym odczycie indeksu Ifo z Niemiec, jakby rynek nie miał przekonania do dalszych wzrostów. Bez wątpienia czwartkowe posiedzenie ECB jest czynnikiem ryzyka dla euro i naszym zdaniem ktoś, kto liczy na jastrzębie wzmianki, może się rozczarować. Ale z drugiej strony inwestorzy nie mają jeszcze solidnego punktu zaczepienia, by w ciemno przejść na stronę kupowania dolara. Rentowności 10-latek USA nie zdołały wczoraj utrzymać się ponad 2,30 proc., a regionalne wskaźniki koniunktury pokazują, że optymizm przedsiębiorców słabnie i będzie rzutować na odczyty ISM w przyszłym tygodniu. Obraz może odmienić się jutro, kiedy administracja Trumpa ma przedstawić plan reformy podatkowej. W ostatnich tygodniach rynek wyzerował oczekiwania w stosunku do polityki Trumpa, więc każdy sygnał wzmocnienia ożywienia ekspansja fiskalną może być pozytywny dla USD. Według Wall Street Journal Trump chce obniżyć podatek dla przedsiębiorstw z 35 proc. do 15 proc. Dodatkowo Kongresowi może się udać uniknąć zamrożenia prac administracji publicznej i przed sobotą uzgodnić podwyższenie limitu zadłużenia, gdyż Republikanie są gotowi odroczyć do końca roku poszukiwanie środków na budowę muru na granicy z Meksykiem (główny powód sporu). USD może w tym tygodniu znaleźć siłę do odbicia.

Wskazywany wczoraj krótkoterminowy cel na 4,23 został osiągnięty już w poniedziałek, co pokazuje, że rynek preferuje handel w dotychczasowym korytarzu wahań. Dalsza aprecjacja złotego będzie warunkowana zachowaniem EUR/USD, gdyż wygaszanie poniedziałkowych wzrostów będzie wywierać presję na USD/PLN, co będzie miało przeważającą siłę na rynku EUR/PLN. Osobiście widzę duże ryzyko takiego scenariusza i ostrożnie podchodzę do szans testu 4,22 za euro.

Kalendarz we wtorek zawiera drugorzędne dane. Indeksy cen domów z USA powinny przejść bez echa, a spadek indeksu zaufania konsumentów jest oczekiwany jako odejście od 17-letniego szczytu. W nocy poznamy kwartalny odczyt inflacji z Australii, gdzie oczekiwania są ustawione wysoko na 2,2 proc. r/r po 1,5 proc. w IV kw. Jednak słaba presja płacowa utrzymuje nisko inflację bazową (prog. 1,8 proc.) i wątpliwe, aby nawet pozytywne zaskoczenia w najbliższym odczycie mogły prędko zmienić nastawienie RBA. AUD może mieć problemy na utrzymaniem pozytywnej reakcji na dane.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/