Poranny
Autor: Konrad Białas

Im mniej wiadomo, tym gorzej dla ryzyka

Głosowanie nad ustawą o odrzuceniu i zastąpieniu Obamacare zostało odwołane, gdyż Republikanie nie byli w stanie osiągnąć konsensusu i zebrać wystarczającą ilość głosów. Z jednej strony porażka podnosi obawy, czy administracja będzie w stanie spełnić przedwyborcze obietnice. Ale też dostaliśmy sygnały, że Trump i jego świta skupi się teraz na reformie podatków, która to wcześniej miała być warunkowana sukcesem na polu reformy służby zdrowia. Odrzucenie Obamacare nie jest konieczne dla reformy podatkowej, choć uszczupla portfel oszczędności budżetowych o ok. 350 mld USD na przestrzeni najbliższej dekady. Problemem jest też harmonogram prac Kongresu, który pod koniec przyszłego tygodnia rozpoczyna miesięczną przerwę. Prace nad kompleksową reformą podatkową na dobre rozpoczną się dopiero w maju.

Powyższe tworzy okno niepewności w temacie, w którym kierunku zmierza polityka fiskalna. Nadzieje są mniejsze, ale wciąż obecne. Rozczarowanie rodzi obawy, co razem tworzy niestabilne środowisko. Jeśli ta niepewność położy się cieniem na zaufaniu konsumentów i biznesu, wtedy zaczną się poważniejsze problemy dla gospodarki USA. Braki postępów w ekspansji fiskalnej i zero oznak bardziej agresywnej polityki Fed oznaczają, że dwa filary siły USD się kruszą. Nie ma argumentów, by trzymać USD po stronie kupna. Awersja do ryzyka będzie premiować spadki USD/JPY. Za wzrostami EUR/USD stoją natomiast solidne dane makro z Europy (rekordowe PMI w piątek) oraz spekulacje o końcu luzowania ECB. Z drugiej jednak strony trzy podwyżki Fed planowane na ten rok i tyle samo na przyszły powinny stanowić „koło ratunkowe” dla USD w średnim terminie. Ponadto rynkowe oczekiwania na owoce prac administracji Trumpa już były ustawione nisko, więc sprzedaż dolara nie ma powinna mieć dużo paliwa. A przy podwyższonej awersji do ryzyka, gorzej niż dolar mogą się mieć waluty surowcowe i rynków wschodzących.

Dla EUR/PLN jest to równoważący się zestaw czynników. Negatywnie na złotego wpłynie pogorszenie rynkowych nastrojów i spadki rynku akcji. Pomocny może być spadek rentowności obligacji skarbowych USA, co zwykle wspiera aktywa rynków wschodzących. EUR/PLN powinien podtrzymać ostatni wąski przedział wahań 4,25-4,28.

Kalendarz w poniedziałek oferuje jedynie niemiecki indeks Ifo, gdzie oczekiwania są po pozytywnej stronie w ślad za niespodziankami w indeksach PMI przed weekendem. Po południu mamy wystąpienia Evansa z Fed i Praeta z ECB, które mogą rozbudzić dyskusję o przyszłej polityce banków centralnych. Poza tym rynek powinien skupić się na rozkładaniu na czynniki pierwsze piątkowych wydarzeń w Kongresie.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/