Poranny
Autor: Konrad Białas

FOMC nie spełnił oczekiwań, teraz kolej na OPEC

Protokół z posiedzenia FOMC miał neutralny wydźwięk, ale tym samym nie spełnił oczekiwań części rynku, która stała za wczorajszym podkupywaniem dolara. Jedyną jastrzębią przesłanką była głębsza dyskusja na temat redukcji sumy bilansowej, która zwiększa szanse, że zarys strategii będzie przedstawiony już we wrześniu (a nie dopiero na koniec roku). Słabość inflacji i innych wskaźników gospodarczy przez większość członków Komitetu dalej jest odbierana jako przejściowa, za to siła rynku pracy może skłaniać do agresywniejszego zacieśniania polityki. Ogólnie czerwcowa podwyżka stóp procentowych pozostaje niezagrożona. Jednak z punktu widzenia rynku USD widzieliśmy umiarkowane osłabienie, które odzwierciedla odwrócenie pozycjonowania z poprzednich godzin. USD pozostaje nieatrakcyjny dla inwestorów ze względu na ryzyko polityczne, a minutki nic nie zmieniły w tej materii. Ratunkiem może być dopiero seria solidnych danych z USA, ale ISM i raport z rynku pracy są dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.

Rynek walutowy powinien dziś respektować ustalone wcześniej zakresy wahań, a uwaga skupi się na ropie naftowej. Spotkanie państw OPEC i spoza kartelu kończy się dziś konferencją prasową o 17:00, ale od dobrych kilku dni delegaci nie mogą się powstrzymać od kontaktu z prasą, tym samym budując oczekiwania. Niemal pewnym jest przedłużenie porozumienia o redukcji wydobycia (obecne wygasa w czerwcu), pytaniem jest: na jak długo? Wymienia się 6, 9 i 12 miesięcy, ale większość doniesień wskazuje na 9, zatem wszystko poniżej będzie rozczarowaniem. Biorąc pod uwagę, że tylko w ostatnim tygodniu ropa WTI zyskała 7 proc. na rozbudowanych nadziejach, teraz decyzja nie wzbudzi wielkiej euforii. Wstępny skok optymizmu jest bardzo prawdopodobny, ale tak samo jak chęć „sprzedaży faktów” i realizacji zysków.

Reszta kalendarza nie oferuje mocnych punktów. Rewizja PKB Wielkiej Brytanii nie powinna przynieść zmiany wstępnego odczytu. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych z USA są drugorzędną pozycją.  Z Polski stopa bezrobocia za kwiecień powinna przynieść poprawę rekordowego minimum do 7,7 proc. z 8,1 proc. w marcu. Dla złotego nie będzie to przełomowy odczyt, choć przy utrzymujących się dobrych nastrojach na rynkach zewnętrznych EUR/PLN złamał wczoraj kluczowe wsparcie na 4,18. Mimo to nie widać silnego wzrostu apetytu do gonienia umocnienia złotego – rynek albo stoi w miejscu (jak we wtorek), albo nagle dokonuje zwrotu. Teraz możemy zatrzymać się przy 4,17, a w przypadku nowego szoku możemy łatwo wrócić wyżej (jak to miało miejsce w ubiegłym tygodniu).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/