Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Euro same na placu boju

Eurodolar też jest zdecydowanie zbyt wysoko względem relatywnego przebiegu krzywych rentowności obligacji USA i Niemiec. Problem jest taki, że przy fatalnym sentymencie względem dolara potrzeba całej serii impulsów. Dane makroekonomiczne z USA wypadają już lepiej niż pod koniec drugiego kwartału, rentowność dziesięciolatek nieco się osuwa, ale dołek z czerwca jest daleko. Brakujące składniki to siła inflacji, zdecydowanie Fed i szczypta ekspansji fiskalnej ze strony administracji Trumpa. Dzisiejsze dane z rynku pracy mogą wystarczyć do wygenerowania korekty i wymuszenia redukcji skrajnego pozycjonowania, ale o więcej będzie naprawdę trudno.Po raporcie za lipiec oczekuje się kolejnego solidnego przyrostu zatrudnienia, spadku stopy bezrobocia i wyraźnego wzrostu płac. Taki wynik może dobrze świadczyć o kondycji rynku pracy, ale jednocześnie ustawia wysoko poprzeczkę dla pozytywnych zaskoczeń. Dla USD oznacza to, że jednym dobrym odczytem będzie trudno odmienić obecny trend.

 

Zmiana zatrudnienia według raport ADP w lipcu wyniosła 178 tys., blisko oczekiwaniom na poziomie 190 tys. Indeks ISM dla przemysłu (a w nim komponent dotyczący zatrudnienia) spadł względem czerwca, jednak w dalszym ciągu wskazuje na solidną ekspansję sektora. Dodając do tego dobre wskaźniki zatrudnienia z badań regionalnych oraz niskie poziomy wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, otrzymujemy obraz utrzymującego się solidnego tempa przyrostu zatrudnienia. Średni przyrost NFP w pierwszej połowie roku sięgnął 187 tys. przy czerwcowym silnym zaskoczeniu w górę (222 tys.) wywołanym nadzwyczajnym przyrostem miejsc pracy w jednostkach samorządowych. W lipcu konsensus zakłada wzrost o 180 tys., ale wszystko w przedziale 150-200 tys. zostanie przyjęte jako neutralny wynik. Choć z punktu widzenia Fed tempo powyżej 100 tys. wystarczy, by pozostać na ścieżce do dalszych podwyżek stóp procentowych, odczyt poniżej 150 tys. będzie dla rynku pretekstem, by podnieść obawy o spowolnienie gospodarcze.

 

Biorąc pod uwagę, że słabość inflacji jest tematem numer jeden przy ocenie sytuacji gospodarczej w USA, to płace kolejny raz będą przyciągać główną uwagę. Dane czerwcowe wypadły poniżej oczekiwań (0,2 proc. m/m vs 0,3 proc.) i w lipcu oczekuje się nadrobienia zaległości (prog. 0,3 proc.). Z uwagi na to, że słabość dynamiki wynagrodzeń nie współgra z innymi wskaźnikami rynku pracy, możliwe, że czerwcowe dane zostaną poddane rewizji, co pchnęłoby w górę roczną dynamikę (prog. 2,4 proc.). Drugi z rzędu słaby wynik będzie ciosem w oczekiwania podbicia inflacji przez presję płacową i prawdopodobnie obniżyłoby wycenę podwyżki stóp procentowych Fed w grudniu (ok. 40 proc.). Z kolei pozytywne zaskoczenie będzie tylko pierwszym dobrym odczytem po serii rozczarowań i rynek tak łatwo nie zmieni o 180 stopni swojego nastawienia. W pierwszej reakcji USD może zyskiwać, ale realizacja zysków może nastąpić jeszcze przed końcem dnia. Ewentualna siła wynagrodzeń miałaby przecież zupełnie inny wydźwięk przy inflacji bazowej na poziomie zbliżonym do celu Fed, gdyż zagrażałaby przestrzeleniem celu.

 

Negatywne nastawienie rynku do dolara kontrastuje z optymizmem względem euro, najsilniejszej waluty G-10 w tym roku. Próżno wypatrywać w najbliższych dniach czynników, które mogłyby trwale nim zachwiać. Z technicznego punktu widzenia drogę do głębszego odreagowania otworzyć może zejście pod 117,80. W newralgicznym położeniu jest USD/JPY. Kurs próbuje zbudować bazę w okolicach 110,00, ale przy potencjalnym rozczarowaniu schodzić będzie w kierunku 108,80.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/