Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

ECB 1 : Grecja 0

Europejski Bank Centralny podniósł próg minimalnego ratingu dla papierów wartościowych przyjmowanych pod zabezpieczenie pożyczek z banku centralnego. Tym samym przestały być akceptowane obligacje skarbowe Grecji, co zamyka dostęp do taniego finansowania dla greckich banków, które teraz będą zmuszone korzystać z drożnego programu Ratunkowego Wsparcia Płynności udzielanego przez grecki bank centralny. Instytucjom greckich nie grozi bankructwo, gdyż wolumen posiadanych obligacji wynosił tylko 21 mld EUR, z czego i tak ECB akceptował je z 40-proc. dyskontem. Jednakże decyzja nastąpiła krótko po spotkaniu między prezesem Draghim a ministrem finansów Grecji Varoufakisem, co sugeruje, że rozmowy nie poszły dobrze i ruch ze strony ECB należy łączyć z polityczną presją wywieraną na rząd w Atenach, aby ten zakończył swoje starania o zmianę warunków umów pożyczkowych i zrezygnował z postulatu redukcji długu.

Rynek został złapany nieco z zaskoczenia, gdyż spodziewano się podgrzania temperatury wokół Grecji w późniejszym terminie – Grecja ma zapewnione finansowanie do końca lutego. Bloomberg już donosi, że Ateny mogą pozostać bez pieniędzy już 25 lutego. Od tego momentu premier Tsipras może wytrzymać jeszcze kilka tygodni, zanim będzie musiał wybrać między zaakceptowaniem dotychczasowych warunków, a wyjściem ze strefy euro. Chociaż grexit nie jest już tak silnym czynnikiem ryzyka, jak kiedyś, to dla euro to wciąż negatywny impuls, szczególnie, że zaledwie 24 godziny wcześniej unijna waluta cieszyła się odreagowaniem ostatnich spadków. Wczorajsza decyzja ECB stała się idealnym pretekstem, by odnowić krótkie pozycje m.in. na EUR/USD.

Decyzja ECB zmąciła pozytywny nastrój na rynkach, ciągnąc w dół indeksy giełdowe w USA i Azji. Ponuro zrobiło się także na rynkach surowcowych, gdzie ropa brutalnie przerwała rajd aprecjacyjny, spadając wczoraj o prawie 8 proc. Rynek wreszcie zrozumiał, że ograniczanie działających szybów naftowych nie ograniczy globalnej nadpodaży z dnia na dzień. Wczoraj EIA poinformował, że zapasy ropy w USA są najwyższe od 30 lat, a w ostatnim tygodniu wzrost był dwa razy większy do oczekiwań. Zatem zmienność na rynku ropy ponownie staje się dwukierunkowa, a rynek w dalszym ciągu będzie poszukiwał bazy.

Kalendarium na czwartek nie zawiera topowych publikacji. Ze strefy euro już poznaliśmy grudniową dynamikę zamówień przemysłowych z Niemiec, która pokazała odbicie po listopadowym spadku (4,2 proc. m/m, poprz. -2,4 proc.). Dalej w ciągu dnia uwagę mogą przyciągnąć najnowsze projekcje ekonomiczne KE (11:00). Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych (13:00), ale bez oczekiwanych zmian wydarzenie jest poza zainteresowaniem inwestorów. Po południu z USA mamy wnioski o zasiłek dla bezrobotnych i bilansu handlu zagranicznego za grudzień (14:30). Dane z handlu mogą cieszyć się większą uwaga, gdyż będą oferować wskazówki do rewizji PKB za IV kwartał.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/