Poranny
Autor: Konrad Białas

EBC wkracza do gry

EBC wraca do gry

Trzykrotny ruch w tą i z powrotem w zakresie 120 pipsów na EUR/USD - to mówi praktycznie wszystko o tym, jak rynek skołowaciał pod salwą komentarzy z EBC. Okres łatwego pompowania wzrostów euro właśnie się zakończył i wracamy do taktycznego badania pola. Z jednej strony rynek pozostaje przekonany do swoich racji i uważa, że EBC zakończy QE we wrześniu, a potem dość szybko przejdzie pod podwyżki stóp procentowych. Jednak sam bank centralny nie chce, by EUR szybko odwzorowywało te oczekiwania (które mogą zostać spełnione), gdyż zbytnia aprecjacja będzie oddalać ten scenariusz, jeśli zaszkodzić terenom inflacyjnym. EBC różnymi kanałami potwierdził wczoraj, że na przyszłotygodniowym posiedzeniu nie ma mowy o jakiejkolwiek zmianie przekazu. Ba, biorąc pod uwagę gołębie zapędy prezesa Draghiego, nie zdziwiłbym się, jeśli w komunikacie wszelki optymizm na temat sytuacji gospodarczej został przykryty obawami o siłę euro, byle tylko ugasić rajd waluty. Średnioterminowy kapitał portfelowy dalszym ciągu preferuje wzrosty EUR, ale teraz może czyhać na cofnięcie w rejon 1,2100/50. Spekulanci maja krótszy horyzont inwestycyjny i po nieudanej próbie wyrwania kursu w nocy ponad 1,23, teraz mogą być skorzy do odwrócenia pozycji. Kolejne ostrożne komentarze członków EBC oraz nowe „przecieki” (tajemnicą poliszynela jest, że bank kontroluje, co i kiedy wycieka) nie są wykluczone, zatem bądźmy gotowi na podtrzymanie huśtawki.

Wydarzeniem dnia jest decyzja Banku Kanady. Konsensus zakłada podwyżkę o 25 pb, jednak naszym zdaniem jeszcze nie czas na ruch ze strony banku. BoC w swoim nastawieniu podkreśla uzależnienie polityki od napływających danych i choć kondycja gospodarki daje zielone światło, tak niepewność o przyszłość porozumienia NAFTA nakazywałaby ostrożność. Problematyczną kwestią są jednak wysokie oczekiwania rynkowe, gdyż rynek stopy procentowej zdyskontował prawie 23 pb podwyżki. BoC może nie chcieć ryzykować szoku rynkowego i przystanie na rynkowe oczekiwania. Jeśli tak, to należy spodziewać się podtrzymania w komunikacie języka o ostrożnym podejściu w kwestii przyszłych decyzji z nakreśleniem ryzyk licznych ryzyk (NAFTA, ropa naftowa, przegrzany rynek nieruchomości). Wysokie oczekiwania rynkowe oznaczają, że także CAD niemal w całości zdyskontował szanse na podwyżkę, więc nie ma obecnie dużej wartości w nowych pozycjach kupna. Ryzyka przeważają po negatywnej stronie w przypadku braku podwyżki lub nie-jastrzębiego wydźwięku komunikatu. Potencjalne osłabienie CAD pod presją realizacji zysków (sprzedaż faktów) może jednak stanowić okazję dla zajęcia średnioterminowej pozycji, biorąc pod uwagę, że CAD prezentuje jedne z lepszych warunków fundamentalnych w gronie walut G10.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/