Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Dylematy nierozstrzygnięte

Kolejnym krokiem do weryfikacji słuszności tego podejścia będzie piątkowy odczyt wskaźników dynamiki cen, zwłaszcza inflacji bazowej. Jeśli w tym zakresie dane wypadną pozytywnie (inflacja konsumencka powinna wyhamować pod wpływem spadku cen paliw) to dolar otrzyma silny pozytywny impuls – sentyment względem amerykańskiej waluty oddawany przez pozycjonowanie jest najgorszy od kilku lat. Na informacje te musimy niestety poczekać aż do piątku.

Po drodze będzie jednak klika wartych odnotowania wydarzeń i publikacji. Do założonego przez Fed jeszcze w 2015 roku klubu banków centralnych G-10 podnoszących stopy procentowe dołączy pierwszy - i to już w najbliższą środę - Bank Kanady. Nie zakładamy jednak, by było możliwe sprostanie wyśrubowanej wycenie rynkowej przyszłych kroków i spodziewamy się kolejnego rozczarowania. Kolejnego, gdyż lipcowe decyzje szwedzkiego Riksbanku i Banku Rezerwy Australii pokazały dobitnie, że nie wszystkie banki centralne będą kwapić się z normalizacją najłagodniejszej w dziejach polityki. A przynajmniej nie zrobią tego w tempie zgodnym z rynkowym dyskontem. Po silnym 5 – proc., aprecjacyjnym rajdzie CAD (do koszyka ważonego obrotami handlowymi) i przy 90 – proc. wycenie podwyżki ryzyko rozczarowania jest naprawdę gigantyczne.

GBP/USD, który ostro zawrócił z okolic 1,29 będzie naszym zdaniem kontynuować zniżki. Brytyjska waluta jest pod presją serii słabszych danych z gospodarki. W tym tygodniu odczyty z ryku pracy, które mogą pogłębić wyprzedaż. Przy inflacji powyżej celu na Wyspach realna dynamika wynagrodzeń zaczęła przyjmować wartości ujemne, co oczywiście musi uderzać w nastroje gospodarstw domowych i spożycie indywidualne. Dalsze hamowanie presji płacowej będzie silnym argumentem odsuwającym perspektywę podwyżki stóp.

Jen jest bardzo słaby pod wpływem potwierdzania na każdym kroku przez Bank Japonii bardzo łagodnego nastawienia. W szerszym horyzoncie pozostajemy jednoznacznie negatywnie nastawieni do perspektyw japońskiej waluty, ale podchodzimy sceptycznie do możliwości sforsowania przez USD/JPY majowego szczytu „z marszu.” Eurodolar w okolicach 1,14 jest  „na ziemi niczyjej”, uważamy, że inwestorzy będą kupować euro przy spadkach w kierunku 1,13 i reagować na ewentualne wybicie przez kurs 1,1450. Poprawa kondycji gospodarki strefy euro jest wręcz imponująca. Nasze prognozy zakładają, że w zakończonym kwartale tempo wzrostu Eurolandu przekroczy 2 proc. rok do roku. ECB prowadząc agresywny skup aktywów doprowadził jednocześnie do tego, że jego bilans odpowiada już wartością około 40 proc. PKB strefy euro. Obecna skala luzowania faktycznie wydaje się bezzasadna. Z drugiej strony kluczowa dla Rady Prezesów inflacja bazowa w naszej ocenie nie ma szans przed końcem 2018 roku wykazać dynamiki powyżej 1,5 proc. rok do roku. O podwyżce kosztu pieniądza wcześniej niż w 2019 roku nie ma zatem co myśleć. Dlatego też gigantyczna skala wyprzedaży niemieckich obligacji (dochodowość długu o dziesięcioletniej zapadalności podniosła się w kilkanaście dni z niespełna 20 do niemal 60 pb) i wynikające z niej umocnienie euro mogą być trudne do utrzymania. Spodziewamy się, że na koniec roku kurs EUR/USD spadnie do 1,10.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/