Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Drugie podejście?

Indeks dolarowy DXY w obszarze wykupienia pozostaje od końca sierpnia Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

We wtorek widzimy stabilizację na crossach amerykańskiego dolara z euro, funtem i jenem, z kolei więcej akcji przynoszą notowania na mniej płynnych rynkach. AUD/ USD i NZD/USD na starcie sięgnęły dziennych minimów, po czym dość szybko zawróciły i rosną już 0,4-0,5 proc. Podobny charakter handlu widzimy na rynkach wschodzących z USD/PLN spadającym 0,15 proc. Z jednej strony trudno oprzeć się wrażeniu, że rynek dolara aż prosi się o korektę, szczególnie że patrząc na indeks dolarowy, jego 14-tygodniowe RSI wynosi 83,2, a stan ponad 70 uznaje się za sygnał wykupienia. Inna sprawa, że wskaźnik ten przekroczył poziom 70 jeszcze na przełomie sierpnia i września, zatem obecnie z rezerwą należy podchodzić do sygnałów analizy technicznej. Zresztą dane makro w ostatnich godzinach także zdają się być ignorowane, biorąc pod uwagę reakcję AUD na rewizję w dół indeksu PMI dla chińskiego przemysłu (do 50,2 z 50,5). Bliższy jestem interpretacji, że dziś zmienność może być dyktowana przez upłynnianie pozycji w związku z końcem miesiąca i kwartału. Jeśli tak, to nie należy oczekiwać, że korekta na rynku dolara przybierze istotnych rozmiarów i tak naprawdę czynnikiem rozstrzygającym handel w tym tygodniu pozostają piątkowe dane z rynku pracy USA. Podsumowując, możemy mieć podobne podejście do korekty, jak tydzień temu, a na finał tygodnia ponownie będzie należał do dolara.

Pozycje w dzisiejszym kalendarium są równie mało emocjonujące, co te wczorajsze. Przed szereg wysuwa się indeks Chicago PMI (15:45), gdzie główną uwagę powinien skupić subindeks dotyczący zatrudnienia, jako wstępny prognostyk dla danych o przyroście nowych miejsc pracy. Wstępny szacunek inflacji HICP ze strefy euro ma nikłe szanse na negatywne zaskoczenie po tym, jak wczoraj odczyt dla Niemiec był wyższy od prognoz. Z Wielkiej Brytanii poznamy finalny odczyt dynamiki PKB za drugi kwartał, gdzie istnieje szansa na pozytywne zaskoczenie, gdyż urząd statystyczny będzie podawał wyniki oparte o nową metodologię. Także funt może być dziś najbardziej zmienną walutą, a reszta rynku w ogólnym rozrachunku powinna czekać na kluczowe wydarzenia tego tygodnia – ECB w czwartek i NFP w piątek.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/