Poranny
Autor: Konrad Białas

Droga donikąd

Droga donikąd

Podczas wczorajszej konferencji prasowej prezes EBC Mario Draghi był na tyle gołębi, na ile chciał i na ile po nim oczekiwano. Przyznał, że ostatnia seria danych z gospodarki Eurolandu była rozczarowująca, choć słabość wynika z niższego popytu eksportowego oraz specyficznych problemów sektorowych (m.in. zastój w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym w związku z dostosowaniem do nowych norm emisji spalin). Ogólnie jednak stwierdził, że bilans ryzyk dla perspektyw wzrostu przesunął się w negatywną stronę, ale też nie zasugerował, czy EBC na pewno szykuje implementacje nowych narzędzi. Powiedział tylko, że warunki ekonomiczne implikują zmiany polityki, ale dyskusja w tej sprawie się nie zaczęła. Być może coś otrzymamy w marcu (nowa runda tanich pożyczek TLTRO dla banków?), ale na razie pozostają tylko domysły. W rezultacie słuszna byłą sprzedaż faktów i redukcja krótkich pozycji w euro. Jednak odbicie EUR/USD nie trwało długo, gdyż później rynek poddał się plotce prasowej, że rząd Niemiec mocno zetnie prognozy wzrostu gospodarczego. Tutaj zapytałbym, od kiedy inwestorzy bardziej ufają szacunkom rządowym wobec prognoz rynkowych, które są rewidowane na bieżąco? Wygląda na to, że mamy teraz taki rynek, w którym byle pretekst staje się katalizatorem, zanim głębiej zastanowimy się nad jego sensem.

EUR znowu pozbawione jest zwolenników, nawet jeśli powrót do trendu spadkowego wydaje się nierealny. Wymagałoby to wyraźnego zwrotu w polityce EBC, ale co tak naprawdę bank może zrobić? Stopy procentowe już są na 0 proc. lub niżej, a program skupu aktywów został zakończony po części dlatego, że przy jego kontynuacji EBC naruszyłby limity zaangażowania w dług państwowy. Rynkowa wycena najbliższej podwyżki już została wyrzucona poza pierwsze półrocze 2020 r. Może i trudno znaleźć argument za kupnem EUR, ale za sprzedażą także nie jest łatwo.

Gwiazdą tygodnia jest funt, który korzysta na kłopotach EUR i niezdecydowaniu USD, ale też znajduje wsparcie w postępującym wygasaniu premii za ryzyko wystąpienia chaotycznego brexitu. Ostatnim impulsem stały się rewelacje prasowe, że północnoirlandzka partia DUP zamierza poprzeć rząd May w głosowaniu nad projektem porozumienia Brexitu. DUP postawiła jednak warunek: backstop musi być wpisany termin końcowy. Problem w tym, że UE już wcześniej odrzuciła taki pomysł, więc poparcie DUP jest ta samo prawdopodobne, jak 24 godziny temu. W mojej opinii od wczoraj nie zbliżyliśmy się do rozstrzygnięcia i odroczenie brexitu wydaje się najbardziej prawdopodobne. Jednak inwestorzy na FX najwyraźniej wolą debatować o przyszłości brexitu z GBP/USD na 1,32 niż 1,26. Póki nagle szanse na prędkie porozumienie znów nie spadną.

src=https://www.tms.pl/sites/default/files/gallery/25-01-2019/kal5_0.jpg

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/