Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Dolarowe Mission Impossible

W piątek inflacja konsumencka w Niemczech wypadła powyżej oczekiwań, co sprawia, że podobny scenariusz w przypadku danych dla całej strefy euro wydaje się być zdyskontowany. W tym świetle rozczarowanie (przede wszystkim słabość wskaźnika cen bazowych) może skutkować spadkiem dochodowości niemieckich obligacji i co za tym idzie korekcyjnym spadkiem EUR/USD. Piątkowa sesja nie przyniosła jednoznacznego rozstrzygnięcia. Kurs nadal bardzo blisko jest długoterminowych maksimów i silnych oporów (200 tygodniowa średnia ruchoma). Przyczynkiem do silniejszego spadkowego odreagowania będzie dopiero przebicie 1,1650.

Z porzuceniem bardzo negatywnego stosunku do dolara inwestorzy zaczekają na sygnały, że inflacja bazowa zaczyna się nasilać. Przed wtorkową publikacją PCE Core trudno oczekiwać sinego popytu na amerykańską walutę. Ten tydzień okaże się ważnym testem sentymentu. Publikacje ISM, inflacji, danych z rynku pracy mogą potencjalnie przynieść nieco ulgi przecenionemu dolarowi i wywołać częściowe pokrywanie ekstremalnie rozbudowanej krótkiej pozycji. Do tego konieczne byłoby jednak pozytywne zaskoczenie goniące pozytywne zaskoczenie poparte silnym wzrostem dynamiki wynagrodzeń w piątek. Inwestorzy dla dolara nie mają ostatnio litości i każdy pretekst wykorzystują do sprzedaży. Ważnym czynnikiem będzie rentowność obligacji USA. W przypadku dziesięciolatek zejście poniżej 2,20 proc. byłoby jednoznacznie negatywnym sygnałem.

Dziś poznamy również wstępną inflację CPI z Polski za lipiec. Nasze prognozy zakładają odczyt wyraźnie powyżej konsensusu, tj. na pułapie 1,8 proc. rok do roku. Dane okażą się bez wpływu na wartość złotego, EUR/PLN powinien stabilizować się w najbliższym czasie wokół 4,25.

Warto zwrócić uwagę także na wtorkową decyzję RBA (06:30 polskiego czasu). Bank Rezerwy Australii powinien utrzymać główną stopę procentową na 1,50 proc., a w komunikacie podkreślić, że w najbliższym czasie nic się w tej materii nie zmieni. Jastrzębie oczekiwania rynku zostały zgaszone ostatnimi wypowiedziami prezesa i wiceprezesa, więc powtórzenie w komunikacie nie będzie dużą niespodzianką. Nie można wykluczyć jednak mocniejszego języka w odniesieniu do siły waluty.

Biorąc pod uwagę, że ostatnie wypowiedzi Lowe’a i Debelle były odczytane jako odparcie jastrzębich oczekiwań rynku, neutralne stanowisko w komunikacie ma nikłe szanse zaciążyć mocniej na wartości AUD. RBA dalej powinien pozostawać otwarty na każdy scenariusz rozwoju wypadków, mimo to nie można wykluczyć, że bank wyrazi podwyższone obawy o ostatnie umocnienie waluty, które może zagrozić powrotowi inflacji do celu. Taka werbalna interwencja może być gołębim zaskoczeniem. Mimo to jest mało realne, aby kurs walutowy był wystarczającym powodem dla banku, by w oświadczeniu podwyższyć ryzyko obniżki stóp procentowych. Tym samym są małe szanse, aby decyzja skłoniła inwestorów do porzucania AUD, szczególnie kiedy wzrosty AUD/USD dalej są posiłkowane sceptycyzmem w stosunku do USD oraz wciąż bardzo dobrą koniunkturą na rynkach metali przemysłowych.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/