Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Dolar nadal słaby, ryzyko w odwrocie

Ruchy ostatnich godzin są dowodem na odwrót od ryzyka a nie objawem siły dolara. Szczególnie zagrożone przeceną są waluty emerging markets. M.in. nie widzimy podstaw by złoty w takim środowisku zyskiwał na wartości. Spodziewamy się wyjścia EUR/PLN nad 4,30. Zdecydowanie bardziej zagrożone wyprzedażą są jednak przede wszystkim turecka lira oraz południowoafrykański rand.

EUR/USD cały czas nie może sforsować 1,0830 i podlega małej zmienności. Przebicie tej bariery wisi jednak w powietrzu i otworzy drogę do 1,0870-90, gdzie usytuowane są szczyt z grudniowego posiedzenia ECB i 200 – sesyjna średnia ruchoma. Dopiero tutaj nastąpi prawdziwa weryfikacja siły tendencji wzrostowej. Dotychczasowe odbicie EUR/USD było w pierwszym rzędzie domykaniem krótkich pozycji. Teraz, gdy pozycjonowanie staje się coraz bardziej neutralne, kontynuacja trendu będzie zależna od tego, czy inwestorzy zaczną budować długą pozycje w oczekiwaniu na jastrzębi zwrot retoryki ECB. Kontynuacja umocnienia jena bez uprzedniej korekty jest mało prawdopodobna. Rynek przeszedł jednak naszym zdaniem do wygaszania odbić kursu.

Wydarzeniem dnia jest wieczorne posiedzenie RBNZ.  Oczekujemy, że RBNZ pozostawi główną stopę procentową na 1,75 proc., co wcale jednak nie oznacza, że komunikat po decyzji nie dostarczy emocji. Gołębie oczekiwania części rynku mogą nie zostać zaspokojone, w rezultacie przed NZD otworzy się droga do odrabiania ostatnich strat. Przy ewidentnym schłodzeniu apetytu na ryzyko najatrakcyjniejsze wydają się pozycje względem AUD czy CAD.

Od komunikatu po poprzednim posiedzeniu RBNZ w lutym rynek spodziewał się dowodów uznania dla siły krajowej gospodarki, które przybliżyłyby termin pierwszej podwyżki stóp procentowych. Jednak RBNZ uderzył w neutralne tony, optymizmowi do sytuacji w kraju przeciwstawiając obawy o ryzyka globalne. Wszystko po to, aby zniechęcić rynek do wyprzedzającego dyskontowania zmiany polityki banku i umacniania NZD. Rozczarowanie rynku było poważne, rozpoczynając trwający kilka tygodni zjazd NZD/USD (ponad 6 proc.). Rynkowa wycena prawdopodobieństwa podwyżki do końca roku spadła z 76 proc. do 33 proc. obecnie.

Po takim sukcesie trudno spodziewać się, gdyby RBNZ miał teraz zmienić strategię. Stąd oczekujemy, że bank podtrzyma neutralny przekaz z podkreśleniem, że „utrzymują się liczne niepewności, szczególnie w odniesieniu do perspektywy międzynarodowej, wobec których polityka może zostać odpowiednio dostosowana”. Powinno to pozostać w zgodzie z ostatnimi komentarzami prezesa Wheelera, że „ryzyka dla przyszłej zmiany poziomu stopy OCR zdają się równo wyważone” i są takie same szanse na podwyżkę, jak i obniżkę.
Pomimo to widzimy ryzyko, że komunikat RBNZ zostanie odebrany jako „nie tak gołębi, jak się spodziewano”. Podkreślona neutralność banku centralnego może zasugerować, że w podsumowaniu wszystkim czynników kluczowych dla polityki monetarnej, RBNZ ma coraz więcej trudności z wyróżnieniem obaw przy jednoczesnym „chowaniu” pozytywnych sygnałów z gospodarki. Nie wykluczamy powrotu spadków na AUD/NZD w związku z przekonaniem o szybszym przystąpieniu do podwyżek przez RBNZ niż RBA, nawet jeśli środowy komunikat RBNZ nic w tej materii nie wniesie.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/