Poranny
Autor: Kornel Kot

Dolar dalej w odwrocie

Rajdowi EUR/USD zagraża fakt, że inwestorzy coraz mocniej oczekują dawki jastrzębich wzmianek dotyczących końca luzowania ilościowego. Takie oczekiwania są oczywiście uzasadnione (zgodnie z naszymi szacunkami dynamika PKB za minione trzy miesiące wzbiła się na swoje dwuletnie maksima, tym samym osiągając poziom 2,0 proc.), ale Rada Prezesów ECB zrobi wszystko, aby lipcowe posiedzenie przeszło bez echa. Powyższy zabieg to swoista gra na czas, która pozwoli decydentom na opracowanie strategii wyjścia z luzowania. Spodziewamy się, że trakcie jutrzejszej konferencji prezes ECB Mario Draghi powinien zdecydować się na stworzenie odpowiedniego podłoża pod zmianę parametrów. Naszym zdaniem na prawdziwe show trzeba poczekać do września. Wówczas decydenci będą dysponowali nowymi i zdecydowanie bardziej optymistycznymi prognozami makroekonomicznymi. Wracając do bieżącej sytuacji: istnieje duże ryzyko rozczarowania, co przy bardzo mocno wykupionym rynku tworzy podatny grunt pod korekcyjny ruch.

Pomimo pogorszenia się sentymentu wobec dolara GBP/USD nie jest w stanie utrzymać się ponad 1,31. Zmiana retoryki przez Marka Carney’a, gubernatora Banku Anglii, dawała nadzieję na rychłą podwyżkę stóp procentowych na Wyspach. Czerwcowe szacunki dynamiki cen wyraźnie oddalają perspektywę zmiany ram polityki pieniężnej, bowiem inflacja CPI spowolniła do 2,6 proc. r/r wobec 2,9 proc. oczekiwanych przez uczestników rynku. Dodatkowy cios wymierzyły szacunki cen bazowych – tym razem obniżyły się one o 0,2 pp. do 2,4 proc. r/r. Kolejnych wskazówek, jeszcze w tym tygodniu, dostarczy sprzedaż detaliczna. Perspektywy polityki pieniężnej oraz funta pozostają zależne od informacji z gospodarki. Obecnie rynek wycenia sierpniową podwyżkę stóp procentowych na poziomie 10,3 proc., co stanowi jedną trzecią wartości z początku miesiąca.

Na półmetku tygodnia liderem w gronie G-10 pozostaje australijski dolar. Do gigantycznego umocnienia waluty istotnie przyczyniła się wtorkowa publikacja raportu przez RBA, zgodnie z którym bank centralny widzi dużo lepsze perspektywy dla wzrostu gospodarczego w nadchodzących kwartałach. Istotnym czynnikiem okazały się być poniedziałkowe wskazania chińskiego wzrostu gospodarczego za II kwartał (6,9 proc. r/r), któremu wtórował spektakularny wzrost produkcji przemysłowej (7,6 proc. r/r). Powyższe komunikaty przyczyniły się do istotnego przetasowania na rynku surowców, w tym na wystrzał cen rudy żelaza, który winduje dolara australijskiego. Notowania na rynku surowcowym zostaną zdominowane przez ropę naftową. Jej zmienność podbije publikacja zapasów ropy przez amerykański Departament Energii, która według raportu API powinna stać pod znakiem przyrostu rezerw o 1,6 mln baryłek. Potwierdzenie takiego scenariusza byłoby złym sygnałem i pretekstem do korekty w notowaniach sukcesywnie umacniającego się dolara kanadyjskiego.

Swoje pięć minut będzie miała polska gospodarka, która może pochwalić się zatrudnieniem przekraczającym 6 milionów etatów w sektorze przedsiębiorstw. We wczorajszej paczce danych pierwsze skrzypce grały jednak szacunki dotyczące dynamiki płac, które w ujęciu rok do roku odnotowały aż 6,0 proc. skok (konsensus: 5,0 proc.). Z punktu analizy szeregów czasowych można mówić nie tylko o majowym odreagowaniu (-2,2 proc. m/m), ale również o wystąpieniu nasilonych efektów sezonowych. Dość zagadkowym pozostaje moment, w którym odnotowane przyrosty płac będą istotnie wpływały na dynamikę cen w rodzimej gospodarce. Według naszych oszacowań pierwszych efektów należy się spodziewać na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku. W trakcie dzisiejszej sesji inwestorzy powinni ciepło przyjąć szacunki produkcji przemysłowej. Zgodnie z naszymi prognozami powinna ona ustabilizować się na poziomie 4,5 proc. r/r wobec konsensualnych 3,9 proc. Tym razem sprzymierzeńcem wyższego odczytu nie będzie liczba przepracowanych dni w miesiącu, która jest o jeden niższa względem poprzedniego roku. W usytuowaniu produkcji na wyższych poziomach istotną rolę będzie odgrywał kalendarz urlopowy. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami urlopowy środek ciężkości został częściowo przesunięty w stronę dość długiej majówki oraz sierpniowych obchodów Cudu nad Wisłą. Nieco mniej istotną pozycją w popołudniowej paczce danych będzie sprzedaż detaliczna. Możliwość odnotowania wysokiej dynamiki wskaźnika w ujęciu rok do roku będzie przede wszystkim ograniczana przez efekty bazy. W przypadku czerwcowego odczytu spodziewamy się, że kluczową rolę mogą odegrać efekty sezonowe. Spodziewamy się miesięcznego skoku na poziomie 1,9 proc. wobec konsensusu 1,7 proc. r/r. Złoty na dane pozostaje obojętny tak długo jak nie mają one wpływu na poglądy gołębiej Rady Polityki Pieniężnej. Spodziewamy się skromnego odreagowania ostatniej siły złotego.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/