Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Dobre dane mogą nie być wystarczająco dobre

Bez wątpienia dane o nowych miejscach pracy w amerykańskiej gospodarce są najważniejszą pozycją w piątkowym kalendarium. Konsensus przewiduje przyrost miejsc w sektorze pozarolniczym w grudniu o 240 tys. Z jednej strony będzie to jedenasty miesiąc z rzędu wzrostu zatrudnienia powyżej 200 tys., ale z drugiej oznacza silne spowolnienie względem listopada, kiedy przybyło 321 tys. miejsc pracy. Niewiadomą pozostaje, o ile i w którym kierunku zostanie zrewidowany szacunek za listopad? Dane Departamentu Pracy za poprzednie miesiące zwykle są rewidowane nieznacznie w górę, ale w tym przypadku istnieje ryzyko, że listopadowy odczyt był jednorazowym odchyleniem. Jeśli dzisiejszy odczyt będzie bliżej 200 tys. z solidną korektą w dół danych listopadowych (o 50-70 tys.), rynek zareaguje negatywnie z realizacją zysków z prodolarowych pozycji. Z kolei kolejny wysoki wyniki (powyżej 250 tys.) powinien podtrzymać popyt na USD.

Jednak największy wpływ wcale nie muszą mieć dane o zatrudnieniu. Po silnym wzroście płacy godzinowej w listopadzie (0,4 proc. m/m) zbliżony wzrost w grudniu (przy konsensusie 0,2 proc.) będzie oznaczał, że presja płacowa nasila się i utrzyma inflację na wyższym pułapie pomimo negatywnego wpływu spadających cen ropy naftowej. Z uwagi, że rynek sceptycznie podchodzi do startu podwyżek stóp procentowych przez Fed przed drugą połową roku, pozytywne zaskoczenie w płacy godzinowej podbije rentowności amerykańskich obligacji z korzyścią dla USD przy jednoczesnym zagrożeniu dla walut rynków wschodzących. To może być także zła wiadomość dla rynku akcji. Na tym tle reakcja EUR/USD, USD/JPY i GBP/USD będzie zależna od skali awersji do ryzyka, jaka ogarnęłaby rynek (strach przed szybkim ograniczaniem taniego pieniądza). Wstępne umocnienie USD może ostatecznie przegrać z redukcją pozycji.

Ryzyko przyspieszenia działań Fed wystąpi także przy stopie bezrobocia, jeśli spadek będzie głębszy niż do 5,7 proc., gdyż powoli zbliżamy się do pułapu (5,5 proc.) traktowanego przez członków FOMC jako poziom równowagi.

Inne publikacje dziś stanowią tło dla powyższego, jednak nadal mogą podnieść zmienność na wybranych rynkach. W nocy zgodny z oczekiwaniami odczyt inflacji CPI z Chin (1,5 proc. r.r) został zignorowany, jednak utrzymywanie się wskaźnika poniżej 2 proc. przy prawie trzyletnim okresie deflacji cen producenckich (PPI -3,3 proc. r/r) zwiększa prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych przez Ludowy Bank Chin. Produkcja przemysłowa z Niemiec w listopadzie spadła o 0,1 proc. m/m w listopadzie i choć dane nie były zaskoczeniem po wczorajszym tąpnięciu zamówień przemysłowych, to EUR/USD wrócił poniżej 1,18. W przypadku produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii za listopad (10;30) konsensus zakłada wzrost to 0,2 proc. m/m z funtem bardziej wrażliwym na pozytywne zaskoczenia. O 14:30 równocześnie z danymi z USA poznamy odczyt zmiany zatrudnienia w Kanadzie, gdzie konsensus przewiduje wzrost o 15 tys. odwracający listopadowy spadek o 10,7 tys. Stopa bezrobocia ma się utrzymać na 6,6 proc.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/