Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Dług nie sprzyja dolarowi

Teraz dane makro zaczynają słabnąć na tle oczekiwań, co jest złą wróżbą dla rynków akcji oraz dolara. Bez pozytywnych doniesień z gospodarki trudno bowiem myśleć o powrocie rentowności długu USA na wyższe pułapy. Tym bardziej, że pod presją od dłuższego czasu znajdują się metale przemysłowe, a wczoraj doszło do tąpnięcia cen ropy naftowej. Ostra korekta na rynku towarów staje się kolejnym argumentem by zapomnieć o reflacji jako o globalnym motywie przewodnim notowań.

Wśród dzisiejszych odczytów warto zwrócić uwagę na Philly Fed. Inny ważny regionalny barometr koniunktury, NY Empire State, spadł w kwietniu z 16,4 do 5,2 pkt. Jeśli podobne wskazania da dzisiejsza publikacja, to będzie to bardzo zły prognostyk przez ISM dla przemysłu.  W rezultacie, dopóki nie wykrystalizuje się środowisko, w którym będzie można stwierdzić, że dołek dochodowości długu USA jest już za nami, dopóty należy bardzo ostrożnie podchodzić do kupowania dolara amerykańskiego.

EUR/USD zatrzymał się w połowie drogi pomiędzy linią łączącą ostatnie minima (1,06) a 200 – sesyjną średnią ruchomą (1,0840). Ze względu na zbliżające się wielkimi krokami wybory prezydenckie we Francji, nie należy spodziewać się znacznych ruchów kursu. Zresztą eurodolar jest obecnie dokładnie w tym samym punkcie, w którym znajdował się 24 godziny temu. Większe prawdopodobieństwo przypisujemy spadkowej korekcie zwyżek z pierwszej części tygodnia. Podobnie: USD/JPY nadal znajduje się blisko 109,00. Wygasająca premia za ryzyko geopolityczne oraz pozytywne doniesienia z francuskiej sceny politycznej sprzyjają stabilizacji ponad kluczowym wsparciem 108,20. Słaby wynik Le Pen w I turze byłby katalizatorem skokowego osłabienia tej bezpiecznej waluty, ale bez wykrystalizowania się wyraźnej tendencji wzrostowej po stronie rentowności długu USA trudno liczyć na silny i trwały trend. W ostatnich godzinach silny ruch notuje dolar nowozelandzki, który zyskuje po zdecydowanie wyższym od prognoz kwartalnym odczycie inflacji konsumenckiej. Wskaźnik znalazł się na pułapie 1,0 proc. kw/kw (poprzednio 0,4 proc., prognoza 0,8 proc.) głównie za sprawą cen żywności, paliw i podwyżki akcyzy. W rezultacie silne umocnienie zapewne okaże się nietrwałe.

Przechodząc do rynku lokalnego: wczorajsza publikacja dynamiki wynagrodzeń dość wyraźnie zaskoczyła rynkowe oczekiwania. Zgodnie z konsensusem należało się spodziewać zaledwie 4,6 proc. przyrostu w ujęciu rok do roku. Z miesiąca na miesiąc płace wzrosły o 6,3 proc., co finalnie wypchnęło roczną dynamikę do poziomu 5,2 proc. Tak dobre wskazanie to zasługa efektów kalendarza, które mogą nie być zbyt łaskawe dla wskazań produkcji przemysłowej. Naszym zdaniem osiągnięcie konsensualnego poziomu 7,4 proc. r/r pozostaje w grze, aczkolwiek w zestawieniu z szacunkami indeksu PMI zdają się być jedynie wyrazem huraoptymizmu. Również pozostajemy sceptyczni wobec prognoz marcowej sprzedaży detalicznej, która powinna wynieść 7,7 proc. w ujęciu rok do roku wobec oczekiwań zawieszonych 0,9 pp. wyżej. Wczorajsze dane dobitnie pokazują jak złoty obojętnie podchodzi do pozytywnych czynników lokalnych. Odczyt będący drugim najwyższym w ostatnich latach nie dał pozytywnego bodźca złotemu.  Górna banda przedziału na EUR/PLN 4,21-4,26 jest pod presją i jej trwałe przebicie będzie otwierać drogę do głębszego odreagowania. Przy stabilnych kursie EUR/USD, USD/PLN może podchodzić dziś w kierunku 4,0.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/