Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Dane kontra banki

Rozchodzenie się dróg europejskiej i amerykańskiej gospodarki a raczej nadganianie przez tę pierwszą utraconego w wyniku kryzysu zadłużeniowego dystansu nie przekłada się na umocnienie euro do dolara. EUR/USD ponownie nie był w stanie zadomowić się ponad 1,12. Barierą stojącą na drodze do 1,13 jest strefa 1,1220- 30. Głębsze cofnięcie byłoby zwiastowane dopiero przez przełamanie 1,1110. Kurs tkwi w uporczywym przedziale 1,11 -1,13 ze względu na fakt, że relatywna siła w danych nie przekłada się na analogiczne zmiany w nastawieniu banków centralnych.

Fed przez palce patrzy na fatalną passę danych i cały czas podkreśla wiarę, że jest to słabość chwilowa a gospodarka pozostaje na właściwych torach. ECB – odwrotnie – utrzymuje, że normalizację polityki muszą poprzedzać wiarygodniejsze sygnały, że ożywienie rodzi presję na ceny bazowe. Nie bez znaczenia jest też pozycjonowanie: euro jest wykupione, dolar mocno wyprzedany. Podobnie, rentowność długu USA w nierecesyjnym scenariuszu ma bardzo ograniczoną przestrzeń do dalszego obniżania się.

Warto jeszcze odnotować jedną prawidłowość: przez dłuższy czas dolar po słabych danych bardzo wyraźnie tracił do jena, po dobrych – zyskiwał marginalnie. Wczorajsze zniżki były bardzo słabe, trwały tylko chwilę i a kurs dziś w nocy wyszedł na nowe lokalne maksima i naruszał 112,00 bez pomocy wzrostu rentowności obligacji USA (w przypadku dziesięciolatek dochodowość plasuje się poniżej 2,15 proc.) Może to pokazywać, że słabość dolara osiągnęła granice i dochodzi do zmiany sentymentu względem amerykańskiej waluty.

Spodziewamy się zatem, że kurs USD/JPY będzie windowany na fali obudzenia się popytu na dolara i wzrostów dochodowości amerykańskich obligacji skarbowych. Z technicznego punku widzenia najbliższym celem dla kursu są okolice 112,25. Zanegowaniem wzrostowego scenariusza byłoby jednak dopiero zejście poniżej 110,60. Warto przy tym odnotować, że historyczna zmienność na rynku USD/JPY obliczana dla interwału tygodniowego jest ekstremalnie niska (w poprzednim tygodniu znalazła się w 16 percentylu wartości z ostatnich pięciu lat) i przybierała wartości typowe dla okresów noworocznego/wielkanocnego rynkowego marazmu. Ruch po okresie niskiej zmienności powinien być silny zgodnie z koncepcją regresji zmienności do średniej. Dodajmy, że nasze prognozy zakładają USD/JPY na poziomie 115,0 na koniec trzeciego kwartału oraz 118,0 na koniec grudnia.

Dziś warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wystąpienie Janet Yellen: część przedstawicieli władz monetarnych sugeruje, że Fed najpierw powinien rozpocząć redukcję sumy bilansowej a dopiero potem dokonywać kolejnych podwyżek kosztu pieniądza. Należy też doszukiwać się wskazówek, czy FOMC nadal ze spokojem podchodzi do serii słabszych danych. W każdym razie rynkowa wycena przyszłego tempa zacieśniania przez Fed jest cały czas niedostateczna i wymaga urealnienia. W perspektywie końca 2018 roku rynek dyskontuje mniej niż dwie podwyżki kosztu pieniądza, rynek pieniężny nie uwzględnia też w cenach wpływu redukcji portfela aktywów. Ten ostatni proces będzie naszym zdaniem mocno uderzał przede wszystkim w waluty emerging markets i tych przedstawicieli G-10, których atutem były wysokie realne stopy procentowe.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/