Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Czym i czy w ogóle niepokoi się Fed?

Strach przed silnym powrotem podaży euro jest wyczuwalny na rynku, gdyż realizacja zysków z krótkich pozycji na EUR/USD przebiega w umiarkowanym tempie, a inwestorzy badawczo podchodzą do każdego podejścia kursu wyżej. Wczorajsze zwyżki na starcie sesji europejskiej wystąpiły tylko dlatego, że znalazły katalizator we fluktuacjach EUR/CHF, na którym spekulowano przy jakim poziomie i w jakiej skali SNB będzie interweniował na rzecz osłabienia franka. Jednak jak szybko EUR/CHF zyskał ponad dwie figury, równie prędko je oddał, w obu przypadkach ciągnąc za sobą eurodolara. Popołudniowe zachowanie kursu to już wpływ danych makro z USA. Grudniowe zamówienia na dobra trwałego użytku odnotowały spadek zarówno w ujęciu ogólnym (-3,4 proc. m/m), jak i bazowym (-0,6 proc.). Dodając do tego rozczarowujące wyniki finansowe spółek operujących globalnie, rynek zaczął się zastanawiać, czy silny USD szkodzi amerykańskim firmom i skłoni Fed do przyjęcia łagodniejszego stanowiska?

Jednak ważniejszą kwestią dla Fed w ocenie wymiany handlowej powinno być nie to, że spadek zyskowności bierze się niekorzystnego przewalutowania zysków z zagranicy, ale poziom wolumenu eksportu. Naszym zdaniem dopóki nie nastąpi silny spadek eksportu, Fed powinien neutralnie podchodzić do sprawy i dlatego oczekujemy, że komunikat po styczniowym posiedzeniu FOMC (20:00) przyniesie niewielkie zmiany w stosunku do oświadczenia z 17 grudnia. Naszym zdaniem Fed podtrzyma swoją ocenę, że może pozostać „cierpliwy” na polu rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej, co oznacza gotowość do podwyżki już w czerwcu. Jakkolwiek istnieje ryzyko, że w styczniowym komunikacie większy akcent zostanie położony na ryzyka niższej inflacji z tańszej ropy lub droższego dolara, uważamy, że obawy zostaną zrównoważone przez pozytywną ocenę aktywności gospodarczej i trendów na rynku pracy. Od ostatniego posiedzenia FOCM dane były ogólnie lepsze od oczekiwań - wzrost PKB w III kw. zrewidowany do 5 proc. SAAR z 4,2 proc. oraz mocniejszy spadek stopy bezrobocia (do 5,6 proc. w grudniu) wskazują na zdrową gospodarkę, która nie wymaga ekspansji monetarnej przy użyciu zerowych stóp procentowych.

Naszym zdaniem niezrozumienie przez rynek podejścia Fed wynika z tego, że inwestorzy traktują podwyżkę jako przejaw zacieśniania, a Fed – jako wyjście z ekstremalnym warunków. Stąd w naszej ocenie niemal niezmieniony komunikat FOMC może zostać odebrany jako jastrzębi, biorąc pod uwagę, że od ostatniego posiedzenia rynek odsunął perspektyw pierwszej podwyżki na koniec 2015 r. Zderzenie się złagodzonych oczekiwań z niezłomnym stanowiskiem banku może przynieść szok od strony „zapóźnionego” w wycenie rynku, na powrót rozbudzając popyt na USD.

Dane o CPI z Australii w IV kwartale miały mieszany wydźwięk, gdyż silniejszy spadek ogólnego wskaźnika cen (0,2 proc. k/k, prog. 0,3 proc.) spotkał się ze wzrostem inflacji bazowej (0,7 proc., prog. 0,5 proc.). Mieszane dane były pozytywne dla AUD, gdyż osłabiają presję na obniżkę stóp procentowych przez RBA na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Jednak rynek dalej spodziewa się cięć w 2015 r. (o 50 pb), stąd perspektywy dla AUD w dłuższym horyzoncie wciąż nie są zbyt dobre, szczególnie jeśli dodamy do tego inne aspekty (np. słabość gospodarki Chin). Pozostając w temacie, przereagowanie negatywnego nastawienia inwestorów względem walut z Antypodów może dziś wieczorem zadziałać także na korzyść kiwi. O 21:00 decyzję w sprawie stóp procentowych podejmuje RBNZ. Rynek zdaje się oczekiwać większego złagodzenia stanowiska niż bank może sobie pozwolić. Zaskakująca jastrzębiość (a nawet neutralność) może umacniać NZD, a przy słabnącym zapale na kupowanie AUD, AUD/NZD jest otwarty do zawrotu w dół. To także dobre miejsce, jeśli chce się ominąć całe zamieszanie wokół USD.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/