Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Co Grecja chce od strefy euro? Co rynek chce od FOMC?

Według doniesień agencji Bloomberg, Grecja może dziś zwrócić się z prośbą o wydłużenie programu pomocowego o sześć miesięcy. Nie jest to zgoda na kontynuację programu bailoutowego na starych warunkach, ale porozumienie ma przynieść realizację części postulatów obu stron. Pytanie jakich? Wczoraj minister finansów Francji Sapin mówił, że porozumienie rozbija się o dobór słów, a już został  osiągnięty konsensus z Grecją w tematach zadłużenia, a dokładniej brak umorzenia. Zapewne kością niezgody pozostają reformy gospodarcze. Nie mniej jednak sygnał o wstępnym porozumieniu złagodzi napięcia wokół całej sprawy, choć rozmowy o faktyczny kształt dalszej pomocy dla Grecji będzie negocjowany prawdopodobnie do września. Z perspektywy rynków finansowych to byłaby realizacja zakładanego scenariusza, więc nie będzie można mówić o żadnej euforii ze spadku ryzyka rynkowego. Dalej sądzimy, że porozumienie pomogłoby utrzymać EUR/USD ponad 1,14, zanim powróci presja sprzedaży.

Porozumienie między Grecją a pożyczkodawcami może wpłynąć na odbiór protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC. Zapiski będą analizowane pod kątem, jakie czynniki zewnętrzne i jak bardzo są one istotne dla członków Fed? Jeśli główny nacisk padał na Grecję, w obliczu porozumienia element ten może zostać zbagatelizowany. Jednak jeśli większe obawy członkowie Fed wiążą ze spowolnieniem Chin, rynek może doszukać się w zapiskach zagrożenia dla siły USD. Wiele będzie też zależeć ilu członków komitetu widzi powyższe zagrożenia.

Stanowisko FOMC jasno artykułuje, że komitet celuje z pierwszą podwyżką stóp procentowych w czerwcu, co przy rynkowej wycenie bliżej września oznacza niezagospodarowany potencjał aprecjacyjny dolara. Jednak sceptycyzm rynku bierze się z faktu, że decyzja o podwyżkach do ostatniej chwili będzie zależna od danych z gospodarki USA, a tutaj następuje rozdźwięk. Silny wzrost zatrudnienia zderza się z brakiem wzrostu sprzedaży detalicznej, mimo że Amerykanie mają dodatkowe środki pieniężnej zaoszczędzone na taniej benzynie. Jeśli na posiedzeniu FOMC wyrażone zostały obawy o brak presji inflacyjnej w segmencie bazowym (bez cen paliw i aut), fragment ten zaciąży na USD. Protokół z pewnością będzie też oferował pozytywne elementy dotyczące siły ożywienia i kondycji rynku pracy, jednak rynek ma tendencje do skupiania uwagi na jednych fragmentach, ignorując drugie, zatem wiele będzie zależeć od interpretacji.

Z innych pozycji w kalendarium za nami juz posiedzenie Banku Japonii, które zgodnie z oczekiwaniami nie przyniosło zmian w polityce pieniężnej. Prezes Kuroda na konferencji niewiele wspominał w kontekście waluty, co utrzymuje USD/JPY na wyższych poziomach na fali poprawy rynkowego sentymentu. O 10:30 na rynek trafi protokół z posiedzenia Banku Anglii oraz dane z rynku pracy Wielkiej Brytanii. Pierwsza pozycja powinna zostać przyjęta bez reakcji, pozostając w cieniu zeszłotygodniowego Raportu o Inflacji. W danych oczekuje się utrzymania się stopy bezrobocia i dynamiki płac na poziomach sprzed miesiąca, więc rozminięcie się wyników z konsensusem dotknie rynku funta. Po południu (14:00) z Polski otrzymamy dane o styczniowej sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i inflacji PPI, jednak mało prawdopodobne, aby figury wyraźnie zmieniły obraz złotego. Z USA oprócz protokołu FOMC opublikowane zostaną dane z rynku budowlanego (14:30) oraz produkcja przemysłowa (15:15). Surowy klimat w styczniu powinien podbić produkcję przemysłową od strony sektora użyteczności publicznej (prog. 0,3 proc. m/m, poprz. -0,1 proc.).

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/