Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Brak przekonania

Po spadku ceny Brent o 5 proc. w poniedziałek dziś podaż dokłada kolejne 2 proc. na obawach, że w najbliższym czasie rynek nie zniweluje nadmiaru surowca. Inwestorzy pozostają rozważni przy wchodzeniu na rynek, ponieważ temat taniej ropy naftowej równie dobrze można rozgrywać pozytywnie, jak i negatywnie w odniesieniu do innych klas aktywów. Z jednej strony spadek cen paliw ma zostawić w portfelach więcej pieniędzy do przeznaczenia na inne dobra i w ten sposób wesprzeć wzrost gospodarczy. Pod warunkiem oczywiście, że gospodarstwa domowe zdecydują się na dodatkową konsumpcję, w przeciwnym razie przeciągający się okres niskiej inflacji (lub deflacji) będzie osłabiał globalne PKB. Obecnie rynek zdaje się (łagodne mówiąc) nie wykluczać pesymistycznego scenariusza, jednakże bez oznak masowej ucieczki do „bezpiecznych przystani”. USD/JPY w nocy dotknął nowych 1-miesięcznych minimów (117,74) w ślad za spadającym po długim weekendzie indeksie Nikkei225. Na dolarze ciążył także kontynuowany zjazd rentowności obligacji skarbowych (10Y: 1,88 proc.). Jednak potem dokonał się zwrot ze szczytem na 118,80, który znajduje mało powodów. Wydaje się, że póki nie otrzymamy sygnałów, że tania ropa napędza konsumpcję, rynek może pozostawać w nerwowej atmosferze.

Eksport Chin w grudniu wzrósł o 9,7 proc. r/r, przewyższając rynkowe oczekiwania 6 proc. po 4,7 proc. w listopadzie. Spadek importu zwolnił do 2,4 proc. z 6,7 proc. miesiąc wcześniej, co dało bilans handlowy na poziomie 49,6 mld USD. AUD i NZD pozytywnie przyjęły dane z Chin. AUD/USD odbił pod 0,82, jednakże radość nie trwała długo i rynek zawrócił do 0,8150, podkreślając rwany charakter handlu w tym tygodniu. Ponieważ pesymizm z rynku ropy naftowej przelewa się na rynki innych surowców, spadki cen miedzi i rudy żelaza stają się istotnym balastem dla Australijczyka.

Wtorkowe kalendarium w kolejnych godzinach nie ma wiele do zaoferowania. O 9:30 opublikowany zostanie CPI ze Szwecji za grudzień, gdzie spodziewany jest spadek do -0,5 proc. r/r z -0,2 proc. miesiąc wcześniej. Niższy odczyt pogrąży koronę, gdyż doda argumentów za dalszym luzowaniem polityki monetarnej przez Riksbank w lutym. O 10:30 poznamy dane o inflacji z Wielkiej Brytanii, gdzie również ryzyka są po stronie negatywnego zaskoczenia (prog. 0,7 proc. r/r, poprz. 1 proc.). Funta ratować może wskaźnik inflacji bazowej, który ma wzrosnąć do 1,3 proc. z 1,2 proc. w listopadzie, co zasugeruje, że presja deflacyjna nie rozlewa się poza ceny żywności i energii. O 14:00 z Polski poznamy dane o saldzie na rachunku obrotów bieżących za listopad (prog. -476 mln EUR, poprz. -435 mln EUR), jednakże ich wpływ na złotego jest marginalny, szczególnie na dzień przed decyzją RPP.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/