Poranny
Autor: Autor: Bartosz Sawicki

Brak argumentów za obniżką

Jej najważniejszym punktem będzie publikacja raportu ADP, który rozjaśni nieco sytuację przed jutrzejszymi danymi Departamentu Pracy. Konsensus ukształtował się na poziomie 205 tysięcy nowych etatów. W tym miejscu należy jednak zastrzec, że ostatnio szacunki ADP nie były dobrym predykatorem oficjalnych, rządowych danych.  W horyzoncie kilku sesji do euro i dolara zyskuje frank szwajcarski. Taki stan rzeczy można wiązać z przepływami związanymi z działaniami węgierskich władz i oczekiwaniem na przewalutowanie kredytów hipotecznych udzielonych w obcych walutach. Szacuje się, że ich wolumen to równowartość 14 mld euro. Z kolei dziś, po rozczarowujących danych dotyczących sytuacji w handlu zagranicznym, najsłabszą walutą w gronie G-10 jest dolar australijski. Złoty jest stabilny, kurs EUR/PLN znajduje się poniżej 4,16. Oczekujemy utrzymania przedziału wahań, zarówno w krótkim, jak i dłuższym terminie. Bez większego wpływu na rynki pozostanie naszym zdaniem posiedzenie RPP.

Stopy bez zmian

Argumenty, które mogłyby uzasadnić obniżenie stóp procentowych naszym zdaniem nie przeważają tych sugerujących utrzymanie bieżącego kształtu polityki. Bieżąca inflacja jest nisko, a w wakacje będzie jeszcze niżej, jednak tego nie da się zmienić obecnymi decyzjami, a można było uniknąć rok czy półtora roku temu. Naszym zdaniem wraz z poprawą koniunktury w sferze realnej inflacja będzie stopniowo powracać do celu. To, że wzrost aktywności gospodarczej w Polsce jest trwały jest pewne – wystarczy wziąć pod uwagę choćby strukturę tego wzrostu, które w przeciwieństwie do tego, co obserwowaliśmy przed kilkoma kwartałami nie jest oparty o eksport netto, ale o absorbcję krajową, czyli spożycie indywidualne i nakłady brutto na środki trwałe. Prognozujemy, że w następnych kwartałach przyspieszenie gospodarcze będzie niższe jednak nie zmienia to faktu, że będzie ono postępować. Prezes NBP Marek Belka komentując potencjalną deflację w wakacje oraz decyzję ECB powiedział, że nie zmieniają one prawdopodobieństwa łagodzenia polityki monetarnej i nadal pozostaje ono bardzo małe i nie jest scenariuszem bazowym. Przyznał również, że dominującym scenariuszem dla Rady jest stabilizacja stóp najdłużej jak się da...

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/