Poranny
Autor: Konrad Białas

Błysk i krach

W przeciągu kilku minut USD/JPY tąpnął o ponad 4 proc. pod 105, ale kapitał uciekający w jena ściągał w dół też EUR, GBP, AUD, NZD, czy TRY. Niektórzy za zaistniałą sytuację winią informację z Apple, który w komunikacie na koniec amerykańskiej części sesji ostrzegł przed spadkiem przychodów w I kw. 2019 r. z powodu „niespodziewanego spowolnienia w Chinach”. Jakkolwiek informacja ta tylko dolała oliwy do ognia po serii rozczarowujących odczytów PMI z Chin, to jednak komunikat został wydany godzinę przed flash crashem. Albo efektywność rynku to pusty zwrot nadający się tylko do zapełniania podręczników, albo kogoś poniosła fantazja. Mogę przyznać, że przy pełzającej awersji do ryzyka i ucieczce od ryzykownych aktywów (nadnaturalna wyprzedaż EUR, GBP i AUD w środę) każda negatywna informacja tylko dokłada argumentów do błyskawicznego załamania rynku, ale bezpośrednie wiązanie jednego z drugim to lekka przesada.

Mieliśmy do czynienia ze skutkami bardzo niskiej płynności, gdzie zmiany rynkowe są wyolbrzymione, kiedy zleceń nie kontrolują traderzy tylko systemy komputerowe oparte na algorytmach (maszyny nie świętują i nie odpoczywają po zabawie sylwestrowej). Jakość handlu była zła już w środę, a w nocy nieobecność inwestorów z Japonii (święto) tylko pogorszyła sytuację. Z resztą to nie pierwszy raz, kiedy nocny popyt na jena przewraca rynek do góry nogami. W połowie sierpnia ubiegłego roku w szczycie pogromu rynków wschodzących obserwowaliśmy spadek ZAR/JPY o ponad 10 proc. Tym razem także aktywacja stop lossów na nietrafionych pozycjach (dziś katalizatorem mógł być TRY/JPY) uruchomiła lawinę, która rozlała się wszędzie, gdzie można było znaleźć resztki płynności. To tłumaczy słabość AUD i NZD, ale też pokazuje, że najwięcej strachu jest wśród inwestorów posiadających GBP.

Co teraz? Inwestorzy starają się poukładać handel z poziomów, które są zupełnie inne od tych, jakie zostawili wczoraj, kiedy wychodzili do domów. Podtrzymuję zdanie, że sytuacja w gospodarce globalnej nie jest tak tragiczna, jakby można było wnioskować z wahań rynków finansowych. Staram się też nie wyciągać wniosków z chaotycznych skoków kursów generowanych przy niepełnej płynności. Jednocześnie coraz bardziej martwi mnie, czy przeciągający się okres ponurego obrazu rynków nie zacznie w końcu przegryzać się do świadomości konsumentów i przedsiębiorców, w efekcie czego hamowanie globalnego ożywienia stanie się samospełniającą się prognozą. No bo kto w pojedynkę odważy się grać przeciwko rynkowi w głębokiej wierze, że gospodarczo jest lepiej? Ja się nie wyrywam.

W pierwszych godzinach sesji w Europie zamieszanie pozostawione na rynku FX po sesji azjatyckiej prawdopodobnie pozostanie ważniejszym tematem od danych. Po południu uwaga rynku skupi się na raporcie ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym USA, który będzie rozgrzewką przed jutrzejszym NFP. Interesujący będzie też odczyt indeksu ISM dla sektora przemysłowego w obliczu serii słabych odczytów z Europy i Chin. Większość regionalnych wskaźników koniunktury w USA wypadała słabo, ale najmocniej skorelowany z ISM indeks Chicago PMI zaskoczył pozytywnie. Ryzyka wokół odczytu są zatem obustronne.   

src=https://www.tms.pl/sites/default/files/gallery/03-01-2019/kal4_0.jpg

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/