Poranny
Autor: Konrad Białas

Bieżące podekscytowanie

Z każdym dniem jest coraz trudniej o ciekawy komentarz rynkowy, kiedy praktycznie stojący w miejscu nie pomaga w pracy analityka. Ostatnie 24 godziny to głównie zielona fala indeksów giełdowych przez Azję, Europę, USA i teraz częściowo ponownie Azję (wzrosty w Chinach, ale już nie w Japonii i Korei). Tylko że katalizatorem wzrostów są nadzieje na uchwalenie reformy podatkowej w USA, a zatem temat już tak prześwietlony w ostatnich tygodniach, że powtarzanie go jeszcze raz byłoby torturą dla czytelników. Wystarczy powiedzieć, że najnowsze informacje z Waszyngtonu sugerują, że Republikanie zgromadzili wystarczającą ilość głosów, by uchwalić ustawę. Dziś Kongres startuje do głosowania w Izbie Reprezentantów, a potem dokument trafia do Senatu, a dalej na biurko prezydenta Trumpa. Jak wszystko się powiedzie (bardzo prawdopodobne), rynek się ucieszy (na chwilę), by dopiero po świętach zastanawiać się, na ile nowe przepisy wzmocnią gospodarkę. W tym kontekście dominuje sceptycyzm – nawet Fed po uwzględnieniu wpływu polityki fiskalnej dalej mierzy tylko w trzy podwyżki stóp procentowych w 2018 r. (tyle samo, ile przewidywał we wrześniu, kiedy nie brał pod uwagę reformy podatkowej). Podsumowując, nie liczmy na istotnego „kop” dla USD.

Mimo to magia świąt działa, ale przez „magię” rozumiem obniżoną płynność i nadzwyczajne ruchy cen aktywów. Wczoraj przez większą część dnia USD tracił, ale nagłe przebudzenie rynku długu w USA i rajd 10-latek do 2,39 proc. pozwolił na odbicie. Ale w tym czasie cena złota nie rezygnowała z utrzymania silnej pozycji i dziś na 1264 USD/oz poprawia 11-dniowe szczyty – dość dziwna reakcja przy umocnieniu USD i wzroście rentowności. W rezultacie nie zamierzam zbyt wiele wyczytywać ze zmian aktywów aż do 2 stycznia, gdyż nie widzę w tym sensu. Póki respektowane są lokalne zakresy wahań, wszytko wewnątrz pozostaje szumem.

Dziś w kalendarzu zaczynamy od niemieckiego indeksu Ifo. Miesiąc temu wzrósł on do rekordowych poziomów, więc teraz możliwe jest lekkie odreagowanie. Nastroje w niemieckim biznesie pozostają jednak bardzo dobre, co widać po wskazaniach PMI. Pozytywna niespodzianka wesprze EUR. W Polsce niekorzystny rozkład dni roboczych przyniesie miesięczny spadek produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, ale dynamiki roczne pozostaną silne, podtrzymując wysokie oczekiwania dla dynamiki PKB w IV kw. Dla złotego dane jednak nic nie zmienią. Z USA dane o pozwoleniach na budowę domów i rozpoczętych budów są drugorzędne i zginą w cieniu doniesień z Kongresu.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/