Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Bez stresu po stress testach

Euro tylko nieco mocniejsze po wynikach stress testów - EUR/USD wykres godzinowy Źródło: TMS Direct

Spośród 130 największych banków w strefie euro jedynie 25 instytucji nie zaliczyło testów wytrzymałościowych ECB. Według stanu bilansów banków na koniec 2013 r. niedobory kapitałowe sięgnęły 25 mld euro, ale w międzyczasie banki podniosły kapitały i na koniec września luka skurczyła się do zaledwie 10 mld euro. Wartość ta mieści się w dolnym zakresie spekulacji, jakie krążyły po rynku przed weekendem, zatem wyniki można uznać za ogólnie dobre. ECB pokazał w miarę pokrzepiający obraz systemu bankowego i dane nie skłaniają banku centralnego do przyspieszenia w implementowaniu nowych narzędzi luzowania monetarnego. Ale czy teraz banki będą bardziej chętne do podnoszenia ryzyka i udzielania kredytów, by wesprzeć ożywienie, to się jeszcze okaże.

Patrząc na sytuację na rynku walutowym na otwarciu tygodnia, w krótkim terminie euro ma powody, by odreagować część presji, jaka ciążyła na walucie w ubiegłym tygodniu, gdy rynek starał się wyceniać wielkość dziury kapitałowej w sektorze bankowym. Wyraźny rajd aprecjacyjny jest jednak mało prawdopodobny, gdyż euro wciąż ma bagaż w postaci fundamentalnych problemów strefy euro (anemiczny wzrost, wysokie bezrobocie, niska inflacja itd.). Także trzeba się liczyć z tym, że co unijna waluta zyska w najbliższych dniach, prawdopodobnie będzie wykorzystane jako atrakcyjne pozycje do wejścia na krótko. Ale poniedziałek może być dobrym dniem dla euro, szczególnie gdyby niemiecki indeks Ifo (10:00) wyszedł przynajmniej zgodnie z prognozami. Jeśli wskaźnik klimatu gospodarczego potwierdzi optymizm wyrażony przez PMI w zeszły czwartek, niedźwiedzie powinny na jakiś czas zostawić euro w spokoju.

Pozostałe publikacje w poniedziałek są mniejszego kalibru. Podaż pieniądza M3 z Eurolandu (10:00) rzadko wywołuje podwyższone emocje, podobnie jak indeks podpisanych umów kupna domów z USA (15:00). Dalej w tygodniu uwagę przyciąga posiedzenie FOMC w środę, gdzie zapewne zostaniemy poinformowanie o całkowitym wygaszeniu QE3 (zostało 15 mld USD). Ale bez istotnych zmian w komunikacie naprowadzających na termin pierwszej podwyżki stóp procentowych, gdyż Fed zostawi sobie furtkę przy ocenie sytuacji gospodarczej i wpływu globalnego spowolnienia. Z danych największą uwagę przyciąga wstępny szacunek PKB w czwartek. Dane o PKB poznamy także z Kanady (piątek). Ze strefy euro mamy praktycznie tylko inflację HICP w piątek. Na przestrzeni tygodnia oprócz FOMC jeszcze cztery banki centralne podejmują decyzję (Szwecja, Nowa Zelandia, Japonia, Rosja). Po Riksbanku oczekuje się obniżki, choć nie ma konsensusu co do skali (-15-20 pb). Podwyżka o 50 pb spodziewana jest w Rosji.

Preferujemy pozycje krótkie na EUR/USD, ale radzimy ostrożność wokół dzisiejszego Ifo i komunikatu FOMC. Szczególnie to drugie wydarzenie może zachwiać dolarem. W granicach Starego Kontynentu korzystnie od strony fundamentów nadal wygląda sprzedaż EUR/NOK. Dodatkowo jutrzejsza decyzja Riksbanku może podkreślić kontrast polityki monetarnej w Skandynawii (jastrzębi Norges Bank w zeszłym tygodniu), co może podsycić wzrosty NOK/SEK. Klimat bardziej przyjazny ryzykownym inwestycjom może ciążyć na jenie, choć koniec miesiąca to zwykle okres kupowania waluty przez japońskich eksporterów, co powinno częściowo osłaniać jena. Lepiej natomiast powinny się mieć waluty rynków wschodzących, a mniej obaw o system bankowy strefy euro powinien wesprzeć waluty Europy Środkowo-Wschodniej. EUR/PLN ma podstawy, by w tym tygodniu testować 4,20.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/