Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Bez pomocy dla euro ze strony ECB?

AUD/USD podąża za cenami rudy żelaza Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Zatem perspektywa przejścia ECB do skupu obligacji skarbowych pozostanie, ale raczej na pewno nie zostanie zapowiedziana na dzisiejszej konferencji. Prezes Draghi kolejny raz powtórzy gotowość do rozszerzenia zakresu skupowanych aktywów, ale słowne deklaracje już nikogo nie zaskakują. Po wtorkowym artykule Reutersa o spięciach między Draghim a resztą Rady Zarządzającej, wyraźnie spadły szanse na „rajd ulgi” euro przy nieogłoszeniu nowych bodźców monetarnych. Każdy inny rezultat posiedzenia (rozważania dla skupu obligacji korporacyjnych, poluzowanie warunków dla dotychczasowych programów, sugestia ujemnych stóp procentowych) mogą tylko osłabiać euro.

Zatem trend na EUR/USD pozostaje spadkowy, choć nie zdziwiłbym się, jeśli konsolidacja wokół 1,25 przeciągnęła się do czasu jutrzejszego NFP. Skok do 1,2530 dziś w nocy to skutek realizacji zysków na USD/JPY, gdzie okrągłe 115 zaczęło działać na wyobraźnię i zjazd do 114 był ostry. Pora na oczyszczenie wskaźników technicznych przed kolejną falą wzrostów. AUD/USD lekko odbija od czteroletnich dołków wywołanych spadkiem notowań rudy żelaza do najniższych poziomów do 2009 r. (Australia jest największym eksporterem surowca). Negatywny sentyment na rynku surowców uderza w waluty silnie z nimi skorelowane, choć wczorajsze odbicie na rynku ropy pomogło EUR/NOK i USD/CAD cofnąć się z wieloletnich szczytów. Mimo to patrząc na fundamenty rynku naftowego, ryzyka dla korony norweskiej  i dolara kanadyjskiego przeważają na stronę dalszych spadków. Wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej i późniejsza konferencja prasowa prezesa Marka Belki przyniosła najgorszy mix dla złotego z punktu widzenia zmienności. Brak oczekiwanej obniżki powinien być pomocny dla waluty, ale optymistyczny pogląd Rady, że obserwowane spowolnienie gospodarcze będzie przejściowe, nie do końca przekonuje inwestorów i rynek podtrzyma wycenę obniżek w najbliższej przyszłości. EUR/PLN nie ma powodów, by iść do góry, ale póki nie zobaczymy poprawy po stronie koniunktury gospodarczej, powrót aprecjacji złotego będzie powolny.

Z innych wydarzeń w czwartek mamy decyzję w sprawie stóp procentowych Banku Anglii, która nie przyniesie niespodzianek. Z danych z Wielkiej Brytanii poznamy produkcję przemysłową, gdzie oczekiwany jest wzrost o 0,4 proc. m/m. Z USA uwagę przyciągną tylko cotygodniowy raport o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych i każdy odczyt poniżej 300 tys. powinny być wspierający dla dolara. Z Kanady mamy Ivey PMI, gdzie oczekiwany jest spadek do 57,5 z 58,6 we wrześniu.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/