Poranny
Autor: Konrad Białas

Bez grama nowej wiedzy

Rozczarowanie odczytem lipcowej inflacji CPI z USA nie było duże, gdyż dynamika roczna trafiła w konsensus (1,7 proc.), za to zmiana miesięczna wypadła gorzej (0,1 proc. vs 0,2 proc.). Słabość skupiła się na cenach usług hotelarskich, mocno zmiennym elemencie i mało istotnym dla konstruowania polityki pieniężnej. Kluczowe komponenty (szczególnie po stronie usług) wypadły dobrze, co nie zmienia jednak faktu, że przyspieszenia inflacji w kierunku celu 2 proc. dalej nie widać. Wygląda to mało zachęcająco dla jastrzębi z Fed, ale też i uczestnicy rynku nie widzą podstaw do dyskontowania większych szans na kolejną podwyżkę stóp procentowych w tym roku. Jednak wycena rynkowa jeszcze przed piątkowym odczytem była relatywnie niska (ok. 40 proc.) i rozczarowanie na poziomie poniżej 0,1 proc. (zaokrąglenia) nie jest solidną podstawą, by zbijać oczekiwania niżej. Dolar także zatrzymał wyprzedaż na odjęciu siły, jaka budowała się w poprzednich dnach w nadziei na pozytywne zaskoczenie. Znajdujemy się w punkcie, gdzie rynek wie tyle samo o przyszłości polityki Fed (i jej wpływie na dolara), co na początku ubiegłego tygodnia.

Poniedziałkowa sesja azjatycka przynosi lekkie odreagowania dolara, choć traktowałbym to jako jedynie domykanie krótkich pozycji przez inwestorów, którzy oczekiwali więcej z piątkowej reakcji na dane. Weekend nie przyniósł eskalacji konfliktu koreańskiego, więc oportunistyczne pozycje na umocnienie JPY i CHF również są domykane. Kalendarz w poniedziałek także nie zdziała wiele dla odmiany obrazu rynku. Za nami już mocne akcenty w postaci sprzedaży detalicznej z Nowej Zelandii (2,1 proc. k/k, prog. 0,7 proc.) i PKB z Japonii (1 proc. k/k, prog. 0,6 proc.), ale ani NZD, ani JPY nie wykazały reakcji na dane. Nieco rozczarowania przyniosły wskaźniki aktywności z Chin, gdyż i produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna wypadły poniżej prognoz, jednak różnice nie były tak duże, by wywołać popłoch na rynkach. Przed nami jeszcze produkcja przemysłowa z Eurolandu, która powinna przejść bez echa. Zanosi się na senny start tygodnia z oczekiwaniem na wydarzenia kolejnych dni. Na pierwszym planie będzie sprzedaż detaliczna z USA (wt) i PKB ze strefy euro (śr), zaraz przed CPI z Wielkiej Brytanii (wt) i Kanady (pt) oraz raportem z rynku pracy z Australii (czw). Uwagę przyciągną też protokoły z posiedzeń FOMC (śr) i ECB (czw). Więcej na ten temat w naszym cotygodniowym przeglądzie (link).

Ubiegły tydzień dla złotego zakończył się źle, a EUR/PLN podszedł pod 4,30. Kalendarz stał się największym wrogiem złotego, gdyż niepewność o rozwój wydarzeń geopolitycznych w weekend w połączeniu z jutrzejszą przerwą w pracy lokalnych banków powoduje, że część inwestorów woli dmuchać na zimne i zredukowała ekspozycję. Dodatkowo fakt, że EUR/PLN wyłamał się z prawie pięciomiesięcznej konsolidacji musi dawać do myślenia, że ryzyka zaczynają przeważać na niekorzyść polskiej waluty. Nie trzeba nawet wspominać o krajowym ryzyku politycznym przebudzonym przez reformę sądownictwa. Przestrzegaliśmy przed takim scenariuszem, a zredukowana płynność w najbliższych dniach nie pomoże w stabilizacji kursu złotego. W środę szacunek flash dynamiki PKB za II kw. powinien przypomnieć o zdrowych fundamentach gospodarki, ale może to być niewystarczający powód, by odmienić klimat wokół złotego, jeśli lepsze dane nie będą skutkować zaostrzeniem stanowiska RPP.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/