Poranny
Autor: Konrad Białas

Abenomika zostaje, negatywna presja na jena też

Zwycięstwo koalicji rządzącej w niedzielnych wyborach w Japonii nie było niespodzianką, ale utrzymanie „super większości” dwóch trzecich głosów w Izbie Reprezentantów już tak. Abenomika zostaje na trzecią kadencję, co oznacza słabszego jena i wyższy Nikkei225. Premier Abe będzie kontynuował rozsądną ekspansję fiskalną na rzecz podtrzymania ożywienia gospodarczego, a wtórować będzie mu Bank Japonii nierezygnujący z luzowania monetarnego. Pakiet fiskalny wart 2 bln JPY jest w drodze, by złagodzić skutki planowanej podwyżki VAT. To wzmocni krajowe firmy (i rynek akcji), ale także pogorszy bilans handlowy Japonii, gdyż będzie skutkować wzmożony popytem krajowym. To długofalowa perspektywa, natomiast w krótkim terminie USD/JPY powinien okopać się na nowej półce ponad 113,20. Pierwsza reakcja po weekendzie nie jest duża (gdyż nie było wielu pozycji zabezpieczających przed słabym wynikiem koalicji rządzącej), ale przy pozytywnym klimacie wokół USD powinniśmy szybko widzieć testy 114,50, a dalej 118 jest w realnym zasięgu.

Na USD obecnie liczy się polityka, choć nagłe ogłoszenie nowego prezesa Fed bez wątpienia wpłynie na układ sił na rynku. Z pewnych rzeczy jest procedowanie przez Izbę Reprezentantów USA projektu budżetu, który gładko przeszedł przez Senat. Jest bardziej realne, że Izba przegłosuje budżet bez wprowadzania większych zmian i dopiero później skupienie się na debacie bezpośrednio nad reformą podatkową. To oznacza, że w najbliższych dniach USD może ponownie znaleźć wsparcie w nagłówkach, że korzystna reforma podatków jest coraz bliżej, nawet jeśli nic nie wiadomo, co Kongresmeni chcą zrobić z reformą.

EUR/USD pozostaje blisko ostatnich minimów z całą uwagą skupioną na czwartkowej decyzji ECB. Jeśli rozwój sytuacji w Hiszpanii ma odpowiadać za ostatnie 30 pipsów spadku, to do końca dnia nie powinno po nim być śladu. W przypadku ECB, rynek powszechnie oczekuje wyklarowania sytuacji w sprawie przyszłości programu skupu aktywów, choć zdania są podzielone odnośnie tego, jak ta przyszłość będzie wyglądać. Diabeł jak zwykle będzie tkwił w szczegółach, choć co do jednego można być pewnym – Mario Draghi’emu i spółce bardzo zależy, aby EUR nie rozpędzało swojego rajdu i dobór słów w komunikacie i na konferencji może wskazywać właśnie w stronę takiego scenariusza.

Złoty pozostaje stabilny po zgodnej z oczekiwaniami decyzji agencji S&P, która utrzymała rating Polski i perspektywę. Rewizja PKB Polski w 2017 r. z 3,6 proc. do 4,2 proc. to czysto pragmatyczny zabieg podyktowany lepszymi danymi z drugiego i trzeciego kwartału. Agencja ponownie zwróciła uwagę na dość uwypuklone spięcia pomiędzy Warszawą oraz Brukselą. W nocie zaznaczono poprawę kondycji sektora finansów publicznych, ale też intensyfikację ryzyk w zakresie szeroko zakrojonej ekspansji fiskalnej. Ogólnie jednak nie było niespodzianek w ocenie. Złoty dalej pozostaje bez impulsu do zmiany swojego położenia. Konsolidacja EUR/PLN blisko 4,24 powinna być motywem przewodnim najbliższych dni, ale lepsza postawa dolara i funta do euro będzie wpływać na słabość polskiej waluty na crossach.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/