Poranny
Autor: Konrad Białas

„Przetrącony” rynek

Jeden dzień bez przełomowych informacji dotyczących Białego Domu, Rosji, wyborów itd. i inwestorzy zdołali złapać oddech. Prezydent Trump zaprzecza, jakoby miał nakłaniać byłego szefa FBI Comeya do odpuszczenia śledztwa, albo jego sztab utrzymywał kontakty z Rosjanami w trakcie kampanii wyborczej. Nic nie jest do końca jasne i rynki będą wrażliwe na nowe doniesienia. Ale straty zostały już poniesione i zmąciły sielankę z poprzednich tygodni. Wall Street tąpnęło najmocniej od ośmiu miesięcy, rentowności 10-letnich obligacji USA znalazły się znowu pod 2,20 proc., a aktywa rynków wschodzących zaczęły przeszkadzać w portfelach zarządzających. Jeśli sprawa wokół Trumpa przycichnie, apetyt na ryzyko może się szybko odbudować. Mam jednak obawy, że od teraz odporność na nowe szoki (niekoniecznie polityczne) jest mocno osłabiona i będzie łatwiej złamać zaufanie inwestorów.

Spokój jest ratunkiem dla USD, gdyż pozwala przypomnieć, że są jeszcze inne czynniki niż polityczne, które determinują siłę waluty. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych znalazła się najniżej od trzech miesięcy i jest to drugi najniższy wynik od trzech dekad. Indeks wskaźników wyprzedzających przyspieszył w kwietniu, wskazując na odbicie tempa PKB po słabszym pierwszym kwartale. Wreszcie indeks Fed z Filadelfii pokazał, że aktywność biznesu w tamtym regionie pozostaje silna. Wczoraj Loretta Mester z Fed zwróciła uwagę na dobre dane z gospodarki i dodała, że „krótkotrwałe zawirowania polityczne nie mają wpływu na Fed”. To razem pokazuje, że wykluczając ryzyko polityczne, USD ma wszelkie powody, by być silniejszy. Tylko że nie da się ot tak wykluczyć ryzyka politycznego i dopóki sprawa Trump/Rosja/Comey nie przycichnie, możemy obserwować „przetrącony” rynek.

Przebieg handlu w nocy był bardzo spokojny, jakby inwestorzy byli już zmęczeni wydarzeniami tego tygodnia. EUR/USD utknął przy 1,11, a USD/JPY trzyma się 111. Patrząc w kalendarz nie ma zbyt wiele punktów zaczepienia. W Europie śledzone będą komentarze Praeta i Constancio z ECB. Po południu uwaga skupi się na danych o CPI i sprzedaży detalicznej z Kanady, gdzie kolejny rozczarowujący odczyt ożywi spekulacje, że kolejnym krokiem BoC będzie luzowanie zamiast podwyżki. Nie ma dziś danych z USA, ale przemawiać będą Bullard i Williams z Fed.

Dane z polskiego przemysłu i handlu prawdopodobnie będą obciążone wahaniami sezonowymi (przesunięcia Wielkanocy), więc ich słabość nie powinna niepokoić. EUR/PLN wraca na stare śmieci, tj. 4,1850-4,2250. Brak mocniejszego wyjścia dołem, zamieszanie na rynkach zewnętrznych – to może skłaniać do zamykania pozycji długich w PLN. Widzę rosnące ryzyko, że każde zanurzenie się pod 4,20 będzie wykorzystywane na kupowanie. Strefa 4,2250-4,23 jest na razie sufitem, ale może nie przetrwać kolejnego testu.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/