Opinie
Źródło: TMS Brokers

Złoto: nie tak bezpieczna przystań

 

Za zmiany cen złota z pewnością nie odpowiadają zmiany w oczekiwaniach inflacyjnych w głównych gospodarkach. Perspektywy wyższej inflacji oznaczają bardziej agresywne zacieśnianie monetarne oraz wyższe rentowności obligacji skarbowych, co zwykle jest negatywnie skorelowane z cenami złota. Jak widać na załączonym wykresie, oczekiwania inflacyjne ze strefy euro oraz USA nie zmieniły się w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. 

Dodatkowo, złoto nie jest już tak lubiane przez spekulantów. Negatywny sentyment w stosunku do surowca widoczny jest w raporcie COT (Commitment of Traders), który udostępnia ilość pozycji zawartych przez traderów instytucjonalnych na danych instrumentach. W ostatnim tylko tygodniu liczba pozycji krótkich na złoto wzrosła o 20,000 kontraktów, podczas gdy pozycji długich jedynie o 1,200. Powodem negatywnego sentymentu do złota, który służy jako zabezpieczenie m.in. przed ryzykiem giełdowym, może być fakt, że pomimo ostatnich korekt na S&P500 oraz Dow Jones, indeksy spółek o małej kapitalizacji (Russell 2000) oraz spółek technologicznych (Nasdaq) odnotowują historyczne szczyty. Może to wskazywać na chęć inwestorów do kontynuowania inwestycji w ryzykowne aktywa, takie jak akcje. Osobnym wskaźnikiem zmiany sentymentu do złota wśród inwestorów jest odpływ środków z amerykańskich funduszy złota ETF, które na przestrzeni maja oraz czerwca zmniejszyły ilość posiadanego złota o 79 ton. Widać, że dwa główne segmenty runku złota były kluczową siłą sprawczą spadku cen. Pytanie, co ich do tego skłaniało?

Jedynym elementem, który pasuje do rozszyfrowania tej łamigłówki jest efekt nagłego skoku ceny dolara. Od połowy kwietnia wartość indeksu dolarowego DXY wzrosła o ponad 6 proc. i jest najwyżej od października 2017 r. Był to ruch odwracający gwałtowną przecenę dolara z okresu grudnia zeszłego roku oraz stycznia 2018. Co ciekawe, w tych samych okresach czasu widzieliśmy przeciwne zachowanie cen złota.                                                                                                                                                                     

Porównując zmiany nastrojów spekulantów oraz siłę dolara w stosunku do ceny złota widać, że ceny surowca były mocno wywindowane, spowodowane masowym wyprzedawaniem amerykańskiej waluty, która traciła na wartości. Teraz, gdy następuje odwrócenie trendu i umocnienie dolara, to złoto wydaje się być przewartościowane. Fundusze ETF oraz spekulanci masowo odwracają się od złotego kruszcu, wyprzedając swoje pozycje. W krótkim terminie, kierunek dla złota będzie zależał od tego w którym kierunku pójdzie dolar.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/