Opinie
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Ważny tydzień dla dolara australijskiego

Pomiędzy końcówką roku 2011 a sierpniem 2013 Bank Australii obniżył stopy procentowe o 225 punktów bazowych do rekordowo niskiego poziomu 2,5 proc., który utrzymywany jest do dziś.

Stopy procentowe w Australii najprawdopodobniej pozostaną bez zmian jednak możliwe jest słowne osłabianie dolara australijskiego. Wszystkie 32 instytucje ankietowane przez Bloomberg zakładają, że główna stopa procentowa w Australii zostanie utrzymana na poziomie 2,5 proc. Ceny kontraktów terminowych na stopy procentowe wskazują na bardzo wyraźny spadek prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych przez RBA w tym roku. Spadło ono z 60 proc. jeszcze na początku lipca do nieco ponad 20 proc.

Inflacja CPI w ostatnim kwartale znalazła się w ujęciu zanualizowanym na poziomie bliskim 3 proc. Jest to górne ograniczenie przedziału 2-3 proc. uznawanego za „komfortowy” dla Banku Australii. Wydaje się, że poprawie ulega także sytuacja na rynku pracy. Świadczyć o tym może wzrost ilości ogłoszeń w prasie i Internecie o 6 proc. w ostatnich 6 miesiącach.

Na podwyżkę za wcześniej

Należy również wspomnieć, że 2 z 9 członków decyzyjnych w sprawie stóp procentowych jest zadeklarowanymi inflacyjnymi jastrzębiami. Może to sugerować, że już na tym posiedzeniu będą oni starali się forsować zacieśnianie polityki monetarnej RBA. Rosnąca inflacja oraz groźba wystąpienia bańki cen nieruchomości w Sydney podwyższają prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w najbliższym półroczu. Wydaje się jednak, że jeszcze na to za wczęsniej.

Należy jednak przypomnieć słowa szefa Banku Australii Glenna Stevensa, wypowiedziane 3 lipca w Hobart, jakoby dolar australijski był przewartościowany o więcej niż tylko kilka centów. W związku z tym bardzo prawdopodobną jest kolejną próba słownego osłabiania Aussie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że znajduje się on na

Patrząc na sytuację techniczną pary AUD/USD wydaje się, że możliwe jest zejście w okolice poziomu 0,92, jednak głębsze spadki powinna poprzedzić wzrostowa korekta.

Plan tego tygodnia dla AUD wygląda w sposób następujący:

Poniedziałek: sprzedaż detaliczna

Jako że były to dane za czerwiec, nie miały one zbyt dużego wpływu na rynek. Sprzedaż detaliczna wyniosła 0,6 proc. m/m wobec oczekiwań na poziomie 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

Wtorek: bilans handlowy Australii oraz decyzja RBA

Poza decyzją RBA ws. stóp procentowych wtorek przyniesie także dane o bilansie handlowym Australii. W ostatnich miesiącach można zauważyć wyraźną spadkową tendencję tej figury makroekonomicznej. O ile jeszcze pierwszy kwartał tego roku wyglądał bardzo pozytywnie, ponieważ notowane były spore nadwyżki, o tyle ostatni miesiąc oraz prognoza na ten mogą nieco martwić. Konsensus zakłada deficyt w wysokości 2 miliardów dolarów australijskich.

Środa: dzień odpoczynku

Na środę nie zaplanowano żadnych ważnych publikacji makroekonomicznych bezpośrednio związanych z australijską gospodarką.

Czwartek: dane z rynku pracy

Po dniu odpoczynku nadejdzie czas na bardzo ważne dane z australijskiego rynku pracy. Według konsensusu na niezmienionym poziomie 6,0 proc. ma utrzymać się stopa bezrobocia. Oczekiwania co do zmiany zatrudnienia w lipcu kształtują się na poziomie 13,2 tys. Bardzo ważna będzie też struktura nowoutworzonych etatów.

Piątek: bilans handlowy Chin oraz raport RBA ws. polityki monetarnej

Raport RBA dotyczący polityki monetarnej nakreśli ścieżkę jej prowadzenia w najbliższych 3 miesiącach. Spodziewane jest lekkie spowolnienie importu w Chinach, co może nieco negatywnie wpłynąć na notowania AUD.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/