Opinie
Autor: Konrad Białas

USA: impeachment Trumpa – czy i jak to możliwe?

W połowie maja seria prasowych doniesień rozpętała burzę w Waszyngtonie, dosięgając prezydenta Trumpa i zwolnionego przez niego byłego szefa FBI Comeya, a tematem stały się kontakty osób z otoczenia prezydenta z rosyjskimi dyplomatami. W głównym wątku (a jest ich kilka!) Trump miał prosić Comeya o umorzenie śledztwa dotyczące byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna. Od razu poruszono temat impeachmentu Trumpa, co znalazło odzwierciedlenie w przecenie USD i spadkach na Wall Street. Od tamtego czasu powołano specjalną komisję przy Kongresie, która ma zbadać sprawę, co uspokoiło inwestorów. Mimo to prawdopodobieństwo zdarzenia, że Trump nie dotrwa w Białym Domu do końca 2017 r., przejściowo potroiło się do prawie 25 proc.

Kwestia impeachmentu Trumpa nie jest nowa i grupa zwolenników systematycznie buduje się od początku prezydentury w styczniu. Najostrzejsze opinie pojawiają się naturalnie wśród polityków Partii Demokratycznej, którzy podkreślają, że ostatnie skandale tylko dopełniają listę zarzutów niewłaściwego wypełniania urzędu i łamania prawa.

Jak przebiega impeachment?

Według konstytucji, prezydenta można poddać procedurze impeachmentu za „zdradę, korupcję lub inne ciężkie przestępstwa i wykroczenia”, jednakże nie zostało uściślone, co się kryje pod tymi hasłami. Sama procedura impeachmentu jest złożonym procesem. Zgłoszenie wszczęcia procedury nie oznacza usunięcia prezydenta z urzędu. Według konstytucji, impeachment ma miejsce, kiedy Izba Reprezentantów przegłosuje go zwykłą większością głosów, ale potem wniosek trafia pod głosowanie w Senacie, gdzie wymagana jest większość dwóch trzecich. Dopiero wówczas może dojść do odwołania prezydenta.

W historii USA dwukrotnie uruchomiono procedurę impeachmentu: wobec Andrew Johnsona w 1868 r. i Billa Clintona w 1998 r. W obu przypadkach wniosek przepadł w Senacie. procedura impeachmentu była też szykowana wobec Richarda Nixona, ale Nixon zrezygnował z urzędu zanim wniosek poddano pod głosowanie w Izbie Reprezentantów. Wszyscy trzej mierzyli się z Kongresem kontrolowanym przez przeciwną partię - inaczej niż ma się w przypadku Trumpa, gdyż Republikanie mają 239 z 435 miejsc w Izbie Reprezentantów i 52 ze 100 miejsc w Senacie.

Zatem odwołanie prezydenta to bardziej kwestia decyzji politycznej niż odpowiedzialności prawnej i żeby impeachment Trumpa się powiódł, popierać go muszą republikańscy członkowie Kongresu. A żeby tak się stało, kongresmeni muszą widzieć w decyzji kapitał polityczny i poprą wniosek o odwołanie Trumpa, tylko jeśli ich wyborcy będą tego oczekiwać. Wyniki Trumpa w sondażach poparcia wśród wszystkich Amerykanów są najgorsze na tle jego poprzedników (38 proc. według Gallup), jednak wśród republikańskich wyborców pozostają wysoko (84 proc.). Politycy mający na względzie przyszłoroczne wybory do Kongresu nie będą brnąc w rozwiązania wbrew woli swoich wyborców. Dopiero gdyby opinia publiczna zwróciła się przeciwko Trumpowi, Kongres może być bardziej przychylny do odwołania prezydenta.

Ile może trwać procedura impeachmentu?

Trudno oszacować, ile może potrwać procedura impeachmentu z uwagi na małą liczbę przypadków w historii. Ostatnim razem w przypadku Billa Clintona i jego kłamstwa pod przysięgą w sprawie romansu z M. Levinsky, od czasu zawiązania komisji badającej sprawę do głosowania w Kongresie minęły trzy miesiące. Jednak proces był poprzedzony wieloletnim śledztwem specjalnego prokuratora, który badał nieprawidłowości w inwestycjach Clintonów, i jego ustalenia przyspieszyły późniejsze prace w Kongresie.

Czy są inne drogi odwołania Trumpa?

Amerykańskie prawo dopuszcza tzw. 25. poprawkę, według której wiceprezydent oraz większość z 15 członków gabinetu prezydenta zdecyduje, że prezydent „jest niezdolny do wypełniania uprawnień i obowiązków urzędu”, wówczas przedstawia pisemne oświadczenie w tej sprawie do spikerów obu izb Kongresu. Prezydent może zakwestionować tą decyzję, wtedy konieczne jest dwie trzecie głosów w obu izbach za powstrzymaniem prezydenta do odzyskania władzy. Wydaje się niemal pewne, że Trump nie oddałaby prezydentury bez walki.

W związku z powyższym, wydaje się mało prawdopodobne, aby szybko odwołać Trumpa. Wysokie poparcie wśród republikańskich wyborców oraz rozkład głosów w Kongresie sugeruje brak siły sprawczej dla impeachmentu. Tylko gdyby pojawiły się nowe szokujące informacje, które wyraźnie wpłyną na zaufanie wobec Trumpa, Republikanie w Kongresie mogą pójść za głosem wyborców. Ponadto prace powołanej specjalnej komisji mogą ciągnąć się miesiącami, jeśli nie latami, w rezultacie start procedury może być odroczony na długo.

Co skandal w Waszyngtonie oznacza dla gospodarki USA?

Zamieszanie polityczne podnosi obawy, że będzie hamować politykę gospodarczą Trumpa, w tym reformę podatkową, inwestycje infrastrukturalne, działania deregulacyjne. Jednakże trzeba pamiętać, że polityka gospodarcza jest dziełem całej administracji, w tym wiceprezydenta oraz 15 członków gabinetu. Ponadto projekty ustaw wychodzące z Białego Domu trafiają pod intensywne prace w Kongresie, często podlegając sporym zmianom (np. budżet). Uważamy, że Trumpowi powinno zależeć do kontynuowaniu reform, w przeciwnym wypadku ryzykuje zawiedzeniem wyborców i utrata ochrony przed impeachmentem. Sądzimy, że ekspansja fiskalna i zmiany w systemie podatkowym ostatecznie nastąpią, jednak ich efekt będzie odczuwalny dopiero od przyszłego roku.

Z perspektywy USD, wyzerowaniu uległy budowane od listopada 2016 r. (wybory prezydenckie w USA) oczekiwania na szybsze ożywienie gospodarcze USA pod wpływem bodźców fiskalnych, przyspieszenie inflacji, a w konsekwencji - agresywniejsze zacieśnianie polityki pieniężnej Fed. Nowe rewelacje powinny mieć coraz mniejszy oddźwięk w zachowaniu dolara. Poza tym perspektywy dla gospodarki USA nie uległy zmianie. Tym samym dalej oczekujemy, że Fed podniesie w tym roku stopy procentowe jeszcze dwa razy (w czerwcu i wrześniu), a pod koniec roku Fed zdecyduje o stopniowej redukcji swojego bilansu – kolejny etap zacieśniania polityki pieniężnej. Jest to spójne z przekazem wysyłanym przez przedstawicieli Fed i prognozach FOMC, które nie uwzględniały ekspansji fiskalnej. Tylko w przypadku, gdyby zamieszanie w Waszyngtonie wyraźnie zagroziło nastrojom wśród amerykańskich konsumentów i biznesu, Fed może przyhamować z normalizacją polityki monetarnej. na razie jednak nie ma ku temu oznak.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/