Opinie
Źródło: TMS Brokers

Turcja: wpływ na strefę euro

Najświeższe dane z Banku Rozrachunków Międzynarodowych datowane na I kwartał 2018 roku wykazały, że ekspozycja zagranicznych banków w Turcji wynosiła 223 mld. USD. Około 75 proc. wspomnianej ekspozycji należało do banków z Europy, z czego prawie 80 proc. było skupione w instytucjach z trzech państw: Hiszpanii, Francji oraz Włoch. Jeżeli chodzi o ekspozycję na tureckim rynku w porównaniu do całości wartości aktywów sektora danego kraju, to tym przypadku prym wiedzie Hiszpania, gdzie zobowiązania te stanowią prawie 2 proc. sektora bankowego. W przypadku Włoch i Francji odsetek ten jest jeszcze niższy i wynosi kolejno 0,5 proc. oraz 0,4 proc. Pokazuje to, że kryzys w Turcji nie stanowi ryzyka systemowego dla europejskich instytucji finansowych.

Bankiem z największą ekspozycją jest hiszpański BBVA (4 proc. aktywów), w którym istnieje ona w formie posiadania prawie 50 proc. własności w Garanti Group, drugim największym banku Turcji pod względem aktywów. Mniejszą ekspozycję posiada włoski UniCredit (2 proc.) oraz francuski BNP Paribas (2 proc.). Jak widać nie są to znaczne wartości, które mogłyby stwarzać systemowe ryzyko. Mimo to, że nie powinniśmy nie doceniać potencjalnego wpływu tureckiego kryzysu na europejskie banki, sektor ten nie wydaje się być wyraźnie zagrożony. CDS-y pozostają na niskich poziomach, co może sugerować brak znacznych obaw rynku o problemy sektora bankowego.

Pomimo bliskości geograficznej, powiązania handlowe pomiędzy Turcją a strefą euro są niskie. Mniej niż 2,5 proc wolumenu eksportu z UE trafia do Turcji. Zakładając, że, gospodarka Turcji skurczy się o 10 proc. (mając na uwadze sile załamania gospodarki w 2009 roku nie jest to niemożliwe) to eksport strefy euro spadłby o zaledwie ćwierć procenta. Przełożyłoby to się na spadek PKB o jedną dziesiątą, które, mimo że odczuwalne, działałoby jako zaledwie wgniecenie w dochód krajowy Eurolandu, zamiast zadziałać jako realne zagrożenie znacznego spowolnienia dynamiki wzrostu całego regionu. 

Wydawać się więc może, że wpływ obecnych zawirowań wokół tureckiej waluty na europejską gospodarkę może być ograniczony. Jednakże, jeżeli Erdogan dalej będzie pchał Turcję w kierunku autorytarnego państwa i kryzys ten się pogłębi, to może on mieć negatywny efekt na zarówno rynki jak i na strefę polityczną strefy euro. Problemy związane z sytuacją w Turcji nie stanowią ryzyka systemowego dla całego europejskiego rynku, jednak mogą wpłynąć negatywnie na sektor finansowy. Dodatkowo komplikuje to zadanie ECB. Na pewno kwestii tej zostanie poświęcona dyskusja podczas wrześniowego posiedzenia. Kryzys w Turcji na pewno nie przybliży momentu normalizacji polityki, może go jednak oddalić.  

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/