Opinie
Autor: Bartosz Sawicki

Trzy w 2017, trzy w 2018

Fed dokonał jedynie symbolicznych zmian w projekcjach optymalnego poziomu stóp na koniec 2018 roku. Ich mediana nadal wskazuje na trzy podwyżki. Rynek stopy procentowej wskazuje, że pełna podwyżka jest zdyskontowana dopiero na czerwcowe posiedzenie. Przy słabości inflacji i „zmianie warty” w Fed nie widać zresztą podstaw by rynek szybko zaczął dyskontować wyższe prawdopodobieństwo podwyżki w marcu. W rezultacie dolar znalazł się w wyraźnej defensywie a rentowność dziesięcioletnich obligacji spadła o prawie 5 pb. EUR/USD wyszedł ponad 1,18, USD/JPY osuwał się w kierunku 112,50 a USD/PLN zszedł pod 3,57. Łagodny wydźwięk posiedzenia sprzyjał metalom szlachetnym: złoto podrożało w czwartek o niemal 1 proc. a srebro około 2 proc.

Brak pośpiechu i łagodne nastawienie wynikają przede wszystkim z coraz mocniej akcentowanego przez członków Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku zaniepokojenia brakiem nasilania się presji cenowej w gospodarce. Niskie wartości przybierane przez wskaźniki inflacyjne (nie dalej jak dziś mieliśmy do czynienia z kolejnym rozczarowaniem inflacją bazową) z każdym miesiącem mocniej kontrastują z bardzo dobrą koniunkturą rynku pracy. Większość w FOMC nadal uważa przy tym, że słabość inflacji jest przejściowa i niezgodna z fundamentami gospodarki. Nie zmienia to faktu, że miesiące mijają a niepewność nie maleje.

Co jeszcze można powiedzieć po dzisiejszym posiedzeniu? Fed spodziewa się, ze rynek  pracy w kolejnych latach pozostanie mocny, choć nie należy oczekiwać aż tak wysokiej dynamiki kreacji nowych miejsc pracy. Eksport jest wspierany przez dobrą koniunkturę na świecie. Reforma systemu podatkowego pozostaje niewiadomą, lecz – co do zasady – powinna podnosić tempo wzrostu gospodarczego. Yellen poinformowała, że Fed uwzględnia w swoich prognozach (przynajmniej większość decydentów) przyszłą reformę systemu podatkowego. Oznacza to, że jej przyjęcie zmian nie będzie wymuszać bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej.

Yellen zaznaczyła, że jedynie oznaki przegrzewania się gospodarki musiałyby spotkać się z bardziej agresywnym zacieśnianiem. Na razie m.in. brak silnej presji płacowej, nie wskazuje na realność takiego scenariusza. Warto też dodać, że dwóch przedstawicieli frakcji gołębi: Kashkari oraz Evans zagłosowało przeciwko podwyżce. Nie należy jednak wyciągać z tego pochopnych wniosków na przyszłość. Obaj decydenci w przyszłym roku nie będą mieli bezpośredniego wpływu na kształt polityki monetarnej.
Ostatnia konferencja w erze prezes Yellen była taka jak jej cała kadencja: pozbawiona fajerwerków, do bólu wyważona i przewidywalna. Nie dała żadnych podstaw by oczekiwać szybszego tempa zacieśniania i kolejnego kroku w marcu.

Nie można go wykluczyć, ale doświadczenie z tego roku nauczyło decydentów, że nie muszą go komunikować z kwartalnym wyprzedzeniem. Na polu polityki pieniężnej największe wsparcie dla dolara w najbliższym czasie mogą dać nowe nominacje do Rady Gubernatorów Fed . W drugim rzędzie od stycznia z Fed może napływać bardziej jastrzębia retoryka (wynikająca z mniejszego niż obecnie bezpośredniego wpływu frakcji przeciwników zacieśniania na kształt polityki). Kluczowymi kwestiami o politycznym charakterze pozostają rzecz jasna losy reformy systemu podatkowego oraz podniesienie limitu zadłużenia otwierające drogę do absorpcji nadwyżki płynności w globalnym sektorze finansowym dzięki poprzez zwiększoną emisję długu USA.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/