Opinie
Autor: Konrad Białas

Stopy procentowe w Polsce: spacerowanie z parasolem nie wróży jeszcze deszczu

W piątek pojawiły się dwie nowe wypowiedzi członków RPP, które zostały zinterpretowane jako jastrzębie.  J. Osiatyński wyraził zaniepokojenie presją płacową w Polsce i jeśli będzie się ona dalej utrzymywać, może to prowadzić do podwyżki stóp procentowych wcześniej niż w IV kw. 2018 r. Z kolei J. Kropiwnicki powiedział, że stopy procentowe powinny pozostać bez zmian do połowy 2018 r., ale widzi ryzyka wzrostu żądań płacowych w budżetówce, biorąc pod uwagę dobrą sytuację budżetu.

Powyższe komentarze łączy się z wcześniejszymi wypowiedziami innych członków Rady, które stają w kontraście do przekazu z comiesięcznych konferencji prasowych prezesa NBP A. Glapińskiego, gdzie deklaruje on stabilność kosztu pieniądza do końca przyszłego roku. G. Ancyparowicz osobiście jest za utrzymywanie stóp procentowych bez zmian do połowy 2018 r. (choć milczy w temacie, co będzie później). E. Gatnar dopuszcza podwyżkę stóp procentowych w I kw. przyszłego roku, jako warunek stawiając presje płacową i wzrost inflacji do celu. Ł. Hardt z kolei uważa, że konieczna może być „mała” podwyżka na początku 2018 r., jeśli zmiany na rynku pracy będą podbijać inflację.

Jedynie K. Zubelewicz optuje za bezwarunkową podwyżką stóp procentowych dla uniknięcia czynników ryzyka powiązanych ze wzrostem cen surowców i fluktuacjami kursu walutowego, dzięki czemu w przyszłości nie byłoby konieczne silniejsze zacieśnianie monetarne. W pozostałych przypadkach mamy wyraźne podkreślenie uzależnienia zmiany nastawienia członków RPP od odchylenia warunków rynkowych od bieżących prognoz banku centralnego. Zdecydowanie dominuje otwartość na rzecz podwyżki niż obniżki (tylko E. Łon dopuszcza cięcia stóp procentowych), jednak jest to podyktowane stanem polskiej gospodarki – mamy solidne ożywienie gospodarcze, wzrost zatrudnienia i płac oraz przyspieszającą inflację. W takim układzie bardziej realne jest odejście od neutralnego nastawienia RPP w kierunku zacieśniania.

Liczenie głosów ma znaczenie. W 10-osobowej Radzie Polityki Pieniężnej w przypadku remisu głos prezesa Glapińskiego jest liczony jest podwójnie. Powtarzane przez niego od miesięcy zobowiązanie do utrzymania stóp procentowych bez zmian co najmniej do końca przyszłego roku implikuje, że potrzeba aż sześciu głosów, by przeforsować wcześniejszą podwyżkę. Jednak wymieniona szóstka (Osiatyński, Kropiwnicki, Ancyparowicz, Gatnar, Hardt i Zubelewicz) nie prezentuje twardej opozycji. Jakkolwiek Zubelewicz i Hardt mogą zgłaszać wnioski o podwyżkę już na początku 2018 r., tak stanowisko reszty jest warunkowe i łatwo może ulec zmianie, jeśli wymienione ryzyka się nie zmaterializują. W naszych prognozach zakładamy znikome przełożenie presji płacowej na inflację, w efekcie czego przypisujemy niskie prawdopodobieństwo zaostrzenia stanowiska RPP, widząc pierwszą podwyżkę dopiero w II-III kw. 2019 r.

Dopóki nie będzie widać oznak przegrzania gospodarki ani zagrożeń w postaci przestrzelenia celu inflacyjnego, przesądzanie teraz o zmianie nastawienia Rady wydaje się na wyrost. To tak, jakby zakładać, że jutro spadnie deszcz, tylko na podstawie tego, że sześć z dziesięciu osób zadeklaruje, że jutro zabierze z domu parasol.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/