Opinie
Źródło: TMS Brokers

Raport WASDE: soja i pszenica w dół, kukurydza w górę

Wykres godzinowy CFD na pszenicę Źródło: TMS Direct

Po publikacji raportu notowania pszenicy podtrzymały trend spadkowy. Jednak zbyt wysoka przecena, a także fundamenty dające szansę na realizację ceny podaną w raporcie wynosząca 590 do 630 USd za buszel sprawiły, że pszenica odrobiła większość strat. Podobny schemat obrały notowania soi, które po ponad 3 proc. przecenie lekko odbiły, jednak ustabilizowały się na poziomie ok. 1020 USd za buszel, czyli ponad 30 USd niż średnia z ostatniego tygodnia. Kukurydza po znalezieniu wsparcia w słabych danych z produkcji i zapasów zyskała ponad 2 proc. i jej ceny ustabilizowały się na poziomie ok 405 USd za buszel.

Pszenica

Światowa podaż pszenicy w sezonie 2014/2015 została podniesiona o 1,2 mln ton względem poprzedniego okresu. Za wzrosty produkcji odpowiada przede wszystkim  Etiopia, w mniejszym stopniu UE, zaś za podwyższone zapasy początkowe głownie Stany Zjednoczonych oraz UE. Globalna konsumpcja pszenicy w obecnym sezonie pozostanie na niemal niezmienionym poziomie. Wzrosty popytu w Etiopii, Iranie i Uzbekistanie zostaną zbilansowane spadkami w UE. Podwyższona podaż przy ustabilizowanej konsumpcji spowoduje wzrost zapasów końcowych o ok 1,1 mln ton.

Światowy handel pszenicą w 2014/2015 roku wzrośnie o 1,7 mln ton. Za gros wzrostów odpowiada UE i Ukraina, które przejmą rynki dotychczasowo zaopatrywane przez Rosję. Wprowadzenie cła eksportowego na pszenicę, które miało na celu ochronę rynku wewnętrznego praktycznie zmarginalizuje Rosję jako głównego eksportera surowca i przełoży się na spadek w wysyłkach o 2 mln ton.

Soja

Produkcja oleistych w 2014/2015 roku została podwyższona o 1,6 mln ton , czyli do poziomu 532,4 mln ton. Jeśli chodzi o soje, to jej produkcja również znajdzie się rekordowo wysokim poziomie 314,4 mln ton, za co odpowiadać będzie Brazylia oraz Stany Zjednoczone .W obydwu regionach za wzrosty odpowiadać będą obfite plony a nie zwiększony areał upraw. Świtowy handel oleistymi w sezonie 2014/2015 jest szacowany na 135 mln ton, co oznacza wzrost względem poprzedniego raportu o 0,4 mln ton. Odpowiadać za to będą eksport soi ze Stanów Zjednoczonych oraz rzepaku jarego z Kanady.

Kukurydza

Globalna produkcja kukurydzy została nieznacznie podniesiona w sezonie 2014/2015. Za wzrosty odpowiada zwiększona produkcja w Stanach Zjednoczonych, Indiach i UE. Konsumpcja gruboziarnistych w obecnym sezonie została obniżona z powodu spadku zużycia  za oceanem, co nie zostanie zbilansowane podwyższonym zużyciem kukurydzy w Etiopii, Indiach, Kanadzie i UE. Wielkość Światowego handlu kukurydzą pozostała na podobnym poziomie co rok wcześniej. Prognoza  światowych zapasów końcowych spadła, głownie z powodu zmniejszonej produkcji i stałego zużycia w Stanach Zjednoczonych.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/