Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed SNB: frank słabnie, ale chcemy więcej

Decyzja SNB zostanie opublikowana w czwartek 14 września o 9:30. My i konsensus oczekujemy utrzymania celu dla depozytów na żądanie na -0,75 proc. Razem z decyzją zostanie opublikowany komunikat z aktualizacją prognoz gospodarczych.

Przecena franka z pewnością pozytywnie wpłynie na perspektywy inflacji, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w podwyższeniu prognoz CPI. Z resztą dane za lipiec już zdążyły pokazać pierwsze efekty, kiedy wyższy od prognoz odczyt (0,5 proc. r/r vs 0,4 proc.) był skutkiem wzrostu cen w kategoriach związanych z wyższymi kosztami importu (transport, energia). Jednak nadal są kategorie dóbr notujące deflację, więc minie jeszcze trochę czasu, zanim SNB będzie spokojny o profil inflacji. Dodatkowo wzrost gospodarczy pokazuje kruchość ożywienia. Dane za II kw. przyniosły rozczarowanie (0,3 proc. r/r, prog. 1 proc.) przy rewizji w dół wyników po I kw. (obniżenie do 0,6 proc. z 1,1 proc.). Wskaźniki wyprzedzające koniunktury są bardziej pomyślne, ale bank centralny raczej będzie chciał potwierdzenia w twardych danych, zanim ogłosi sukces.

Najlepszą strategią dla SNB wydaje się pozostawienie polityki monetarnej bez zmian, co z resztą podkreślał ostatnio sam prezes Thomas Jordan. Jego zdaniem, choć ostatnie osłabienie wobec euro zmniejsza „znaczące przewartościowanie” franka, sytuacja na rynku walutowym „pozostaje niepewna” i nie wiadomo, czy krótkoterminowe ruchy się utrzymają. SNB życzyłby sobie powrotu EUR/CHF ponad 1,20, tj. poziomów sprzed porzucenia przez bank bariery obrony na początku 2015 r. Ale tak samo, jak za ostatnie wzrosty w głównej mierze odpowiadała zmiana oczekiwań inwestorów wobec polityki ECB w sprawie ograniczania QE, tak i przyszłe trendy będą determinowane przez ten czynnik. Co więcej, status franka jako „bezpiecznej przystani” hamuje jego deprecjację w sytuacji wzrostu awersji do ryzyka, jak to ostatnio miało miejsce podczas eskalacji konfliktu z Koreą Północną.

Utrzymywanie ujemnych stóp procentowych przez SNB w obliczu sygnałów normalizacji z innych banków centralnych z czasem będzie coraz większym balastem dla CHF. Jednak jest to cel polityki banku centralnego gospodarki o dużym udziale eksportu w PKB. Dlatego oczekujemy, że SNB podtrzyma gołębie nastawienie jeszcze na długo po tym, jak ECB rozpocznie normalizowanie swojej polityki, wspomagając trend wzrostowy EUR/CHF.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/