Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RPP: supergołębio?

Dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej kończy się w środę 11 kwietnia. NBP informuje o godzinie publikacji decyzji z wyprzedzeniem 10 minut (w ostatnim czasie jest to zwykle gdzieś między 12:00 a 13:00). Oczekujemy utrzymania stopy referencyjnej na 1,50 proc. Na 16:00 zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa NBP.

Od ostatniego posiedzenia dane o aktywności gospodarczej z Polski wypadały dość neutralnie. Produkcja przemysłowa w lutym po oczyszczeniu z wahań sezonowych przyspieszyła względem stycznia. Lepiej wypadła produkcja budowlano-montażowa. Minimalnie mocniej od prognoz skurczyła się sprzedaż detaliczna. Jednak indeks PMI dla przemysłu za marzec oparł się niekorzystnym tendencjom z Europy Zachodniej i utrzymał lutowy poziom 53,7 pkt. Ogólnie dane sugerują, że wzrost gospodarczy w I kw. tylko nieznacznie spowolni względem 5,1 proc. r/r wypracowanych w IV kw. 2017 r.

Martwi za to profil inflacji. Po tym, jak jeszcze w lutym CPI nieoczekiwanie wyrwała się z korytarza dopuszczalnych odchyleń od celu, a marzec przyniósł dalszy spadek do 1,3 proc. r/r, najniżej od grudnia 2016 r. Według niepełnych danych GUS można wnioskować, że za osłabienie inflacji opowiadają nie tylko bardzo zmienne komponenty (żywność, paliwa), ale także składniki inflacji bazowej. To oznacza, że dość szybko dezaktualizuje się dopiero co opublikowana projekcja NBP przewidująca CPI z 50-proc. prawdopodobieństwem przedziale 1,6-2,5 proc. w 2018 r., 1,7-3,6 proc. w 2019 r. oraz 1,9-4,1 proc. w 2020 r.

Nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że w obliczu danych z gospodarki komunikat i konferencja prasowa prezesa NBP wybrzmią gołębio. Już przed miesiącem Adam Glapiński otwarcie zaznaczał, że jeśli projekcja się zrealizuje, to do końca 2020 roku może nie być powodów do podnoszenia stóp procentowych. Co będzie, jeśli inflacja pójdzie ścieżka poniżej projekcji? Wydaje się mało realne, aby prezes otworzył drogę dla potencjalnych obniżek stóp procentowych, póki wzrost gospodarczy pozostaje mocny. Z drugiej strony bankowi centralnemu może być teraz łatwiej przekonać rynek, jak gołębie jest jego nastawienie. Jeszcze do niedawna rynek upierał się przy prognozie pierwszej podwyżki stóp procentowych przed końcem 2018 r. i dopiero w ubiegłym miesiącu oczekiwania zaczęły spadać. Jednak nawet pomimo jednoznacznych słów Glapińskiego rynek stopy procentowej daje 80 proc. szans na podwyżkę w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Uważamy, że wciąż jest pole do tego, aby rynek w bardziej wyraźny sposób zareagował na podkreślaną gołębiość RPP zarówno na rynku stopy procentowej, jak i walutowym. Z drugiej strony anemiczna zmienność kursu EUR/PLN od początku roku skłania do tezy, że kapitał spekulacyjny (czyli taki, który mógłby kupować/sprzedawać złotego w oparciu o sygnały z krajowej gospodarki) nie jest zaangażowany w handel złotym. W rezultacie krajowa polityka monetarna może być niewystarczającym czynnikiem, by dać impuls do trendu deprecjacyjnego osłabienia, ale bez wątpienia przestała już działać jako tarcza ochronna. Klimat pogrążonych w turbulencjach z tytułu obaw o wojny handlowe rynków zewnętrznych będzie z czasem odbijać się na sentymencie wobec rynków wschodzących. Oznaki hamowania ożywienia w strefie euro (w szczególności w Niemczech) także zniechęcają do alokacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Trzymamy się zdania, że EUR/PLN będzie kierować się do 4,25, a do końca roku do 4,30.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/