Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RPP: Rada w komfortowym położeniu

Dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej kończy się w środę 6 września. NBP informuje o godzinie publikacji decyzji z wyprzedzeniem 10 minut (w ostatnim czasie jest to zwykle kilka minut po 12:00). Oczekujemy utrzymania stopy referencyjnej na 1,50 proc. Na 16:00 zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa NBP.

Sytuacja makroekonomiczna w dalszym ciągu prezentuje komfortowe warunki dla RPP. Wzrost PKB w II kw. został potwierdzony na 3,9 proc. r/r po 4,0 proc. w pierwszych trzech miesiącach roku. Konsumpcja prywatna pozostaje głównym filarem wzrostu. Inwestycje odbijają po zeszłorocznym przestoju, choć wolniej od oczekiwań (0,8 proc. r/r), za co można obwiniać opóźnienia w projektach sektora samorządowego. Mimo to w inwestycjach drzemie potencjał do podtrzymania wysokiej dynamiki PKB, gdyż sektor JST jest zainteresowany wykorzystanie środków unijnych, jak również finalizacją inwestycji infrastrukturalnych przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Sytuacja na rynku pracy ulega systematycznej poprawie ze stopą bezrobocia najniższą od 26 lat. Z kolei inflacja CPI pozostaje blisko dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu NBP (w sierpniu 1,8 proc. r/r).

Korzystna sytuacja gospodarcza wywołuje w Radzie pierwsze głosy za podwyżką. Kamil Zubelewicz argumentował ruch pozytywnym wpływem na złotego, by zniwelować ryzyko wzrostu cen surowców oraz uniknięciem konieczności większych podwyżek w przyszłości. Reszta członków Rady w swoich wypowiedziach utrzymuje tryb warunkowy i wpierw woli poczekać na przyspieszenie inflacji do celu (Ancyparowicz), presję jednostkowych kosztów pracy (Osiatyński) lub negatywne skutki ujemnych realnych stóp procentowych (Gatnar, Hardt). Z większości komentarzy wyłania się jednak pogląd, że powody do podwyżki nie powinny wystąpić wcześniej, jak dopiero w drugiej połowie 2018 r.

Sądzimy, że comiesięczne dane ekonomiczne nie dadzą Radzie argumentów, by w najbliższym czasie zmienić swoje neutralne nastawienie. Dopiero gdyby rynek pracy zaczął generować presję płacową z implikacjami dla inflacji (i znalazłoby to odzwierciedlenie w prognozach Instytutu Ekonomicznego NBP), wówczas można liczyć na pogłębioną dyskusję o terminie podwyżki stóp procentowych. Naszym zdaniem nie dojdzie do tego wcześniej, jak dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, choć wątpimy, aby pierwsza podwyżka wystąpiła wcześniej niż na początku 2019 r.

Konferencja prasowa prezesa Glapińskiego powinna potwierdzać powyższe wnioski, gdyż sam prezes jest gorącym zwolennikiem stabilizacji stóp procentowych do końca 2018 r. Neutralne stanowisko RPP powinno gwarantować brak reakcji PLN na decyzję, komunikat i konferencję.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/