Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RPP: powód do rozczarowania?

Dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej kończy się w środę 8 listopada. NBP informuje o godzinie publikacji decyzji z wyprzedzeniem 10 minut (w ostatnim czasie jest to zwykle kilka minut po 12:00). Oczekujemy utrzymania stopy referencyjnej na 1,50 proc. Na 16:00 zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa NBP.

Od ostatniego posiedzenia w październiku napływające dane dopełniły obraz gospodarki w trzecim kwartale, potwierdzając wyraźne przyspieszenie względem pierwszego półrocza. Dynamika produkcji budowlano-montażowej powyżej 20 proc. r/r sugeruje solidne ożywienie inwestycji publicznych. Sprzedaż detaliczna dalej utrzymuje stabilne, ale wysokie tempo, wskazując na podtrzymanie dobrej postawy konsumpcji prywatnej. W obliczu informacji z gospodarki nie bylibyśmy zdziwieni, gdyby publikowany niedługo szybki szacunek PKB wypadł wyżej od prognozowanych przez nas 4,4 proc. r/r. Choć w kolejnych kwartałach dynamika wzrostu może wyhamować, to powinno zostać utrzymane tempo powyżej 4 proc.

W takim świetle lipcowa projekcja PKB zakładająca 4,1 proc. w ’17 r., 3,5 proc. w ’18 r. i 3,3 proc. w ’19 r. wygląda na zbyt zachowawczą i w tym miesiącu powinna zostać zrewidowana w górę. Oczekujemy podwyższenia prognozy dla przyszłego roku do 4,1 proc. i do 3,9 proc. dla 2019 r.

Silniejszy wzrost gospodarczy implikuje podtrzymanie dodatniej luki popytowej, wywierając presję na wzrost wynagrodzeń i inflacji. Wzrost płac już teraz jest na reaktywnie wysokim poziomie 6 proc. r/r, z kolei inflacja CPI od września pozostaje powyżej 2 proc. r/r, czyli coraz bliżej celu NBP 2,5 proc. Ostatni skok inflacji ma podłoże w czynnikach przejściowych (wyższe ceny ropy naftowej, skok cen warzyw i owoców wskutek wiosennych przymrozków), w rezultacie w kolejnych miesiącach należy spodziewać się wyhamowania, a nawet osłabienia presji inflacyjnej w najbliższych miesiącach. Mimo tego inflacja w 2018 r. średnio powinna kształtować się tuż pod celem NBP (nasza prognoza 2,4 proc.), co implikuje podniesienie projekcji z lipcowego szacunku 2 proc.

Podstawą dla ścieżki polityki RPP będzie kwestia inflacji w kolejnych okresach. W lipcu projekcja NBP zakładała ustabilizowanie się inflacji na poziomie 2,5 proc. w 2019 r. Podtrzymanie prognozy w celu inflacyjnym wystarczy dla gołębiego obozu, by zasygnalizować, że interwencja po stronie stóp procentowych nie jest konieczna, kiedy ryzyka dla inflacji pozostają zrównoważone. Niekoniecznie musi to być stanowisko wszystkich członków RPP (i z pewnością nie będzie), jednak wysoce prawdopodobne, że prezes Glapiński przy takiej wymowie projekcji nie zrezygnuje ze swojej deklaracji utrzymania stóp procentowych bez zmian do końca 2018 r. Aby przełamać wolę prezesa potrzeba sześciu głosów za podwyżką, podczas gdy tylko w przypadku dwójki (Zubelewicz, Hardt) słyszymy jednoznaczne sugestie, że mogą zdecydować się na wnioskowanie o podwyżkę jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku. Spośród pozostałych członków głosowanie za podwyżką jest silne uwarunkowanie materializacją ryzyk po stronie wyższych płac lub inflacji. W naszych prognozach zakładamy znikome przełożenie presji płacowej na inflację, w efekcie czego przypisujemy niskie prawdopodobieństwo zaostrzenia stanowiska RPP, widząc pierwszą podwyżkę dopiero w 2019 r.

Dla złotego listopadowe posiedzenie RPP może być pierwszym od dawna, które będzie miało zauważalny wpływ na kurs. W ostatnich tygodniach rynek podniósł oczekiwania dotyczące ścieżki polityki pieniężnej i wycenił pełną podwyżkę o 25 pb w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Na takim tle podwyższenie prognoz inflacji i PKB wydaje się już zdyskontowane, a główna uwaga będzie na interpretacji projekcji. Jeśli w komunikacie oraz na konferencji prezesa Glapińskiego dalej przeważać będzie neutralne nastawienie bez sugestii wcześniejszego terminu zaostrzenia stanowiska, przyniesie to rozczarowanie, które uderzy w złotego.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/