Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RPP: lukrowana polewa i gorzkie nadzienie

Dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej kończy się we wtorek 5 grudnia. NBP informuje o godzinie publikacji decyzji z wyprzedzeniem 10 minut (w ostatnim czasie jest to zwykle gdzieś między 12:00 a 13:00). Oczekujemy utrzymania stopy referencyjnej na 1,50 proc. Na 16:00 zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa NBP.

Dopiero co w listopadzie Rada zapoznała się z nową projekcją makroekonomiczną zawierającą ścieżki inflacji CPI i wzrostu PKB do 2019 r., w oparciu o które skonstruowano komunikat o neutralnym nastawieniu w polityce monetarnej, a prezes NBP Adam Glapiński powtórzył, że w jego opinii stopy procentowe nie zmienią się co najmniej do końca przyszłego roku. Niemniej jednak zestaw danych makro z ubiegłego tygodnia może ożywić dyskusję, czy gospodarka ma się dużo lepiej (czyt. wymaga szybszej interwencji banku centralnego) niż wynikałoby to z ostatniej projekcji.

Jastrzębie mają do dyspozycji imponujące przyspieszenie wzrostu PKB w III kw. do 4,9 proc., najwyższy odczyt od 2011 r. i powyżej wstępnego odczytu 4,7 proc. Ponadto inflacja CPI w listopadzie osiągnęła cel 2,5 proc., a wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł w ubiegłym miesiącu do najwyższego poziomu od lutego. Wstępny wydźwięk danych oferuje argumenty, dzięki którym zwolennicy podwyżek stóp procentowych mogą dalej oczekiwać narastania presji inflacyjnej w kolejnych miesiącach, implikując konieczność reakcji banku centralnego.

Jednak pod lukrowaną polewą kryje się gorzkie nadzienie. Wzrost gospodarczy podbił wysoki udział eksportu netto, podkreślając zależność ożywienia od ekspansji głównych partnerów handlowych. Jednocześnie odbicie w inwestycjach dalej pozostaje rozczarowujące z wyraźnym wzrostem jedynie w sektorze publicznym. Na przyspieszenie inflacji prawdopodobnie duży wpływ mają żywność i paliwa – dwa elementy, na które bank centralny nie ma wpływu, a wygasanie efektów bazy statystycznej w kolejnych miesiącach powinno ponownie obniżyć wskaźnik CPI. Z kolei raport PMI poza wysokim subindeksem produkcji wskazał też na problem niedoboru pracowników, który może zahamować dalszy rozwój sektora. Razem tworzy to paletę solidnych kontrargumentów dla gołębi, z pomocą których z łatwością można oddalać nawoływania o zaostrzenie polityki monetarnej.

Najnowsze dane, nawet jeśli na powierzchni wyglądają dobrze, w rzeczywistości nie dają klarownych dowodów przemawiających za zmianą nastawienia w polityce pieniężnej. Choć możliwe jest, że w komunikacie jastrzębie będą chciały mocniej zaznaczyć swoje zdanie i interpretacje sygnałów z gospodarki, nie powinno to wpłynąć na ogólny przekaz „wait-and-see”. Na konferencji prasowej prezes Glapiński powinien podtrzymać swoją prywatną opinię o braku konieczności podwyżek w przyszłym roku. A ponieważ głos prezesa przesądza o rozkładzie sił w Radzie, trudno oczekiwać podwyżki we wcześniejszym terminie. Rynek doskonale zdaje sobie z tego sprawę i wątpimy, aby wynik posiedzenia dał podstawy do istotnej zmiany wartości złotego.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/